Bezpečnost

Bezpečnostní politika OKD

Bezpečnost na prvním místě!

 

Politika OKD v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Tuny vydobytého uhlí ani hospodářské výsledky se nedají srovnávat s hodnotou zdraví a lidského života. Jsme si vědomi všech rizik vyplývajících z náročné práce pod zemí, kde je důležitá každá maličkost a zdánlivě nepodstatný detail. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro společnost OKD na prvním místě.

 

Vývoj sledovaných klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti v OKD (včetně zaměstnanců dodavatelských organizací) vykazuje od roku 2007 příznivé hodnoty. Dochází k výraznému poklesu počtu registrovaných pracovních úrazů.

 

U příčin pracovních úrazů převažuje špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, porušování pracovní kázně postiženým, nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele.

 

Společnost zároveň zpracovala a uvedla do života program „Safety 2010“. Jeho součástí jsou mimo jiné pravidelné měsíční porady připravované ve spolupráci s odborovými orgány, kterých se zúčastňují také členové vrcholového vedení společnosti.

 

Pracovní podmínky se výrazně zlepšují, a to zejména postupným nasazováním nových technologií světových parametrů do podzemí a také zaváděním nových a moderních osobních ochranných pracovních prostředků i měřicí a indikační techniky.

 

Pro zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců bylo v rámci programu „Safety 2010“ zřízeno nové moderní Centrální vzdělávací středisko OKD v prostorách Dolu Darkov, které bude fungovat pro všechny doly na Karvinsku a rovněž pro zaměstnance dodavatelských organizací pracujících pro OKD.

 

Od roku 2008 probíhá takzvaná vitaminizace u vybraných důlních profesí. Výsledkem bylo snížení absence z důvodu nemoci. Na Dole ČSM byla dokončena výstavba povrchové centrální klimatizace pro zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích.

 

Jednotlivé doly si v oblasti bezpečnosti práce a provozu stanovily konkrétní cíle pro snížení úrazovosti i mimořádných událostí. Byla zavedena například pravidelná denní desetiminutová školení zaměstnanců na začátku směny, jsou vyhlašována bezpečnostní „hesla týdne“, pořádány soutěže o bezpečné pracoviště a další aktivity k vyšší zainteresovanosti všech zaměstnanců na plnění stanovených cílů. Myslíme si, že jakákoliv aktivita v oblasti bezpečnosti práce je přínosem pro naší společnost.

 

Důležitá je informovanost a prevence

Ještě důsledněji se proto musíme zaměřit na informovanost našich zaměstnanců na všech pracovištích OKD o vývoji a zásadách bezpečnosti práce na jednotlivých důlních závodech i v celé společnosti.

 

Důležitá je otevřená komunikace, založená na ověřeném podávání potřebných informací, které se problematiky bezpečnosti a hygieny práce týkají, stejně jako informovanost o příčinách vzniku závažných událostí. Musíme společně zajistit vyšší úroveň povědomí o principech ochrany zdraví a také o bezpečnostní a protihavarijní prevenci u každého jednotlivce. To znamená, že každý na svém pracovišti musí pracovat bezpečně.

 

Věříme, že se díky tomu sníží počet absenčních i neabsenčních pracovních úrazů, mimořádných událostí, a zlepší se mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích.

Zajímavosti