Novinky

Dopravní cesty jsou tepnami hlubinných dolů

Dopravní cesty jsou tepnami hlubinných dolů

Moderní důl se neobejde bez mechanizace na vysoké úrovni, která je v OKD vzhledem k dobývání v hloubkách okolo 1000 m pod povrchem a vysoké geomechanické aktivitě mohutná, těžká a rozměrná. Její části je nutno v průběhu životnosti přepravovat na různá pracoviště, a to spolu s obrovským množstvím ostatních zařízení, hmot a drobného materiálu. Opačným směrem je přepravována hornina z ražených důlních děl a zejména uhlí, jehož vydobytí je cílem veškerého snažení v dole. V loňském roce ho bylo v OKD vytěženo a přepraveno více než 12 milionů tun. Důležitou, i když z hlediska objemu podstatně menší součástí, je strojní doprava osob.

 

K realizaci onoho hemžení jsou využívána důlní díla označovaná jako dopravní cesty. Ty se dělí podle úklonu na vodorovné, úklonné a svislé. Dále jsou rozdělovány podle způsobu dopravy na cesty s kolejovou tratí, se závěsnou dráhou a s dopravníky. Samostatnou kapitolou je svislá doprava, ke které se v budoucnu jistě na těchto stránkách vrátíme.

 

Předpisy sledují bezpečnost

Z právních norem upravujících bezpečnost na dopravních cestách jednoznačně vyplývá, že přeprava po nich musí být vždy bezpečná. Proto musí být udržovány a značeny tak, aby odpovídaly provozním podmínkám. Pro strojní dopravu osob musí mít ty úseky dopravních cest, které slouží jako nástupiště, upravenou počvu nebo plošinu. Dochází-li ke křižování nebo sbíhání těchto cest, bývají vybaveny zabezpečovacím zařízením, nebo musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo ke srážce.

 

U kolejových tratí se před zavedením strojní dopravy provede nivelace, kterou je nutno opakovat podle stavu dopravní cesty. Konce kolejových tratí musí být zabezpečeny proti ujetí vozidel. Jazyky výhybky nesmí být rovné a v krajních polohách se zajišťují závažím, pružinou nebo jiným způsobem. V místech, kde jsou důlní vozy tlačeny do oblouku a kde by mohly vykolejit, je vnitřní strana oblouku koleje vybavena vodicí lištou. Mezera mezi výztuží, výstrojí, objekty, zařízením nebo uloženými předměty a obrysem největšího vozidla musí být nejméně 0,25 m. V místech, kde všechny tratě bývají zaplněny důlními vozy a kde se vozy spojují nebo rozpojují ručně je nutné, aby každá trať měla na jedné straně prostor pro obsluhu výšky nejméně 1,7 m a šířky minimálně 0,6 m.

 

Kombinace typů – složitější pravidla

Pro dopravní cesty se závěsnou dráhou platí, že nosnost výztuže a její stabilita musí být dostatečná s ohledem na zatížení dopravními prostředky a přepravovanými hmotami. Výhybka je vždy pevně spojena s navazujícími částmi tratě a zavěšena na výztuž samostatnými závěsy. Přesuvné části se v krajních polohách zajišťují a musejí uzavírat neprůjezdnou větev tratě. Na konci trati závěsné dráhy musí být koncový doraz. Výhybky jsou ovládány z místa obsluhy a opticky kontrolovatelné. Mezery se stanoví při obvyklých výkyvech vozidel jako u kolejové dopravy, mezi spodním okrajem vozidla a počvou musí být mezera minimálně 0,1 m. Při přejezdu nad jiným dopravním zařízením je nutné, aby mezi zařízením a spodním okrajem vozidla byla mezera 0,1m není-li zařízení v chodu a 0,6 m je-li provozováno. Na trati závěsné dráhy musí být umístěny pohyblivé zarážky pod zhlavím a na místech spojování a rozpojování vozidel a nad pracovištěm při ražení úpadnice. Při dopravě závěsnou lokomotivou se užívají pohyblivé zarážky ovladatelné z kabiny. Při dopravě nekonečným lanem jsou pohyblivé zarážky umístěny tak, aby nemohlo dojít k nebezpečnému ujetí vozidel.

 

I chůze má svá pravidla

Nejrozšířenější jsou dopravní cesty s dopravníky. Zde musí být na straně chůze mezera nejméně 0,8 m a na druhé straně 0,2 m. Nad horní větví je nutný prostor o výšce min. 0,6 m a při dopravě osob min. 0,8 m. Mezi spodní větví dopravního pásu nebo rotující částí a počvou díla musí být mezera min.0,2 m. Při dopravě osob nesmí být výška dopravní větve pásu nad počvou větší než 1,4 m. Pro jakoukoliv strojní dopravu je vždy vydán dopravní řád, ve kterém jsou stanoveny všechny parametry dopravy.

 

Z uvedeného množství přepravovaného materiálu je zřejmé, zejména s přihlédnutím k rozměrům a hmotnosti některých částí mechanizace, že strojní doprava představuje jednu z rizikových činností při dobývání uhlí. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů se v OKD daří omezovat nebezpečné situace při dopravě a tím i vznik pracovních úrazů.

 

Statistika vypovídá o lidech

V měsících leden až květen 2009 došlo na dopravních cestách k 13 registrovaným úrazům, což představuje 8,9 procenta z celkového počtu 145 úrazů. Máme však stále co zlepšovat, neboť šest úrazů registrovaných na dopravních cestách bylo způsobeno vážným porušením bezpečnostních předpisů, vyplývajícím z rutiny, nepozornosti a podcenění rizika. Celá polovina z nich vznikla při nesmyslném vystrkování končetin z kabiny za jízdy. Pohodlnější posezení pak znamenalo mnoho bolesti a pracovní neschopnost. Další utrpení pak bylo zaviněno ovládáním lokomotivy a výhybky z nesprávného místa a nedostatečným sledováním dopravní cesty. Přesto, že byly tyto úrazy registrovány na dopravních cestách, příčiny jsou jednoznačně ve zvolení pracovních postupů, které nebyly v souladu se zásadami bezpečné práce a v porušení povinností obsluhy zařízení, což znamená, že byla ignorována ustanovení k zajištění bezpečnosti práce. Proto je nutné mít stále na paměti, že jejich dodržováním ochráníme nejen sebe, ale i své spolupracovníky.

 

(Ladislav Rožnai, poradce vedoucího odboru BOZP)

Zajímavosti