Bezpečnost

Zásady bezpečnosti v OKD

Zásady bezpečnosti v OKD, a. s.

 • Dodržovat všechny zákony, vyhlášky, nařízení a další ustanovení, jež souvisejí s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci.
 • Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potencionální nebezpečí s ohledem na rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců.
 • Systematicky monitorovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Pořizovat nové technologie především s ohledem na zajištění bezpečnosti. zaměstnanců a snižování míry rizika při práci.
 • Zvyšovat vnímavost všech zaměstnanců na rizika včetně odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků.
 • Spolupracovat s odborovými orgány při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zároveň společně usilovat o dodržování povinností zaměstnanců vyplývajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpečnostních předpisů.
 • Na základě výsledků plnění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hledat další možná zlepšení.

 

Pro naplnění cílů OKD v oblasti bezpečnosti práce se zaměříme na tyto úkoly:

 1. Modernizovat výrobní zařízení společnosti. Při nákupu nových technologií upřednostňovat dodavatele, kteří splní nejpřísnější požadavky na bezpečnost.
 2. Zapojit všechny zaměstnance do řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník maximálně dbá o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání. Všichni zaměstnanci osobně odpovídají za dodržování bezpečnostních pravidel na svém pracovišti.
 3. Poskytovat bezplatně všem zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou.
 4. Při výběru dodavatelských organizací klást jako jednu ze zásadních podmínek jejich schopnost dodržovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví uplatňované v OKD.
 5. Stroje a technická zařízení uvádět do provozu jen tehdy, když splňují příslušné předpisy a zároveň po provedení předepsaných zkoušek, kontrol a revizí.
 6. Systematicky vzdělávat všechny zaměstnance. Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance.
 7. Vnímat odborové organizace jako rovnocenné partnery při realizaci bezpečnostní politiky společnosti.
 8. Zkvalitnit preventivní údržbu strojů a zařízení, důsledně provádět kontroly plnění stanovených opatření v oblasti prevence rizik.
 9. Předvídat nová a potencionální rizika.
 10. Ve všech svých činnostech dodržovat všechny příslušné zákony, vyhlášky a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.