Tiskové zprávy

Společnost OKD v roce 2005 s vyšším ziskem

Společnost OKD, a. s. (dále jen OKD) dosáhla za rok 2005 konsolidovaného zisku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve výši 7 681 miliónů Kč před zdaněním a  5 332 milionů Kč po zdanění. Nárůst zisku proti roku 2004 byl ovlivněn nárůstem tržeb a úsporami v nákladech.

Celkem bylo prodáno 12,743 miliónů tun černého uhlí a 1,147 miliónů tun koksu. Konsolidované tržby v segmentu „Těžební činnost a související činnosti“ činily v roce 2005 42 281 miliónů Kč a byly o 1 636 miliónů Kč vyšší oproti roku 2004.

Revírní odbytová těžba v roce 2005 byla 12,753 milionů tun. Poklesla tak proti roku 2004
o 120 000 tun. V roce 2005 konsolidované provozní investice činily celkem 2,921 mld. Kč a z velké části se týkaly důlních strojů a zařízení.

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v konsolidačním celku v roce 2005 činil 27 597 osob, což je o 442 osob méně než v roce 2004.

V průběhu roku 2005 byly ve skupině OKD zahájeny restrukturalizační kroky, jejichž cílem bylo zpřehlednění celé skupiny, narovnání dosud komplikovaných vlastnických vztahů a zavedení standardního organizačního uspořádání, jež je pro průmyslové holdingy tohoto typu ve světě obvyklé. Tento projekt rozdělení byl ukončen 1. června letošního roku, kdy vešla v platnost nová struktura společnosti OKD.

Hlavní, těžební činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a. s. Ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se základní těžební činností, byly vyčleněny do samostatných společností. Jde zejména o činnosti obchodní, dopravní a energetické. Výkonu vlastnických práv k nemovitostem a jejich správě se nyní věnují tři samostatné subjekty: na byty se specializuje RPG RE Residential s.r.o., komerční nemovitosti spravuje RPG RE Commercial, s.r.o. a pozemky má ve své správě RPG RE Land, s.r.o. Na nástupnické společnosti přešlo jmění předcházejících společností včetně práv a závazků ze smluvních vztahů.

Akciová společnost OKD (http://www.okd.cz) je nejvýznamnějším tuzemským producentem černého uhlí. Je součástí skupiny RPG, která je největším soukromým zaměstnavatelem v České republice.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti