Tiskové zprávy

V Dole Paskov se dnes přestalo dobývat černé uhlí

V Dole Paskov se dnes přestalo dobývat černé uhlí

Důlní závod 3 na Frýdecko-Místecku 31. března 2017 definitivně ukončil těžbu černého uhlí v lokalitách Staříč a Chlebovice. Jednotlivá pracoviště opustilo k tomuto dni 1030 zaměstnanců. Přes 300 lidí na dole zůstane a bude tam dál pracovat na jeho útlumu. Další horníci dostali možnost pokračovat v práci pro OKD v dolech v karvinské části revíru. Této možnosti využilo 183 horníků.

 

Uzavřením Dolu Paskov končí těžba v celé ostravské části někdejšího Ostravsko-karvinského revíru.

 

 

HISTORIE DŮLNÍHO ZÁVODU 3

 

První průzkumný vrt v podbeskydské části Hornoslezské uhelné pánve provedl v roce 1902 v Paskově francouzský podnikatel Chanov. Po tomto úspěšném vrtu tehdejší majitelé důlních polí – Mostecká uhelná společnost, Vítkovické těžařstvo a Báňská a hutní společnost – intenzivně rozšířili průzkum v celém Podbeskydí. Rekognoskace geologického podloží probíhala s přestávkami až do počátku 60. let minulého století. Po zhodnocení výsledků průzkumných prací prováděných v průběhu 50. let národním podnikem Uhelný průzkum Ostrava a po schválení výpočtů uhelných zásob v této oblasti se přikročilo k budování dvou samostatných dolů. Realizační projekt vypracovali odborníci z Báňských projektů v Ostravě. V roce 1960 započala výstavba Dolu Paskov a o dva roky později, v roce 1962, Dolu Staříč. Dobývací prostor byl rozdělen na tři samostatné části, které tvořily závody Staříč I ve Sviadnově, Staříč II ve Staříči a závod Staříč III v Chlebovicích.

 

První etapa investiční výstavby Dolu Staříč byla zahájena v roce 1962 hloubením vtažné a výdušné jámy závodu Staříč a výdušné jámy závodu Chlebovice. V letech 1962 až 1966 bylo vyhloubeno pět jam hlubokých 580 m až 817 m a zahájena otvírka čtyř pater v úrovni -140 m až -439 m. Během otvírkových a přípravných prací došlo 24. 2. 1970 v petřkovické sloji 22 f k první průtrži uhlí a plynů s výhozem 205 t uhlí.
Na základě této události byl Staříč zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů.

 

Těžba na Dole Staříč byla zahájena v roce 1971 a v tomto roce již bylo vytěženo  přes 267 000 t uhlí z porubů a cca 25 000 t uhlí z přípravných prací. Plánované těžby se dosáhlo až v roce 1986. Nárůst těžby byl ovlivněn v nejvyšší míře dvěma důlními neštěstími, a to 21. 2. 1975 ve slojích R1 a R2 a 30. 12. 1976 ve sloji 22 f, kdy došlo k výbuchu plynů a uhelného prachu na závodě Chlebovice a byla zasažena všechna pracoviště ve východní části dolu. Od počátku těžby bylo do konce r. 2016 vytěženo celkem 46 648 118 t.

 

Oba samostatné doly – Paskov a Staříč - byly od 1. ledna 1994 sloučeny v jeden skupinový důl - odštěpný Závod Důl Paskov. Dobývání černého uhlí
v dobývacím prostoru závodu Paskov bylo ukončeno v roce 1999 v důsledku vládou vyhlášeného útlumu, následně byl převeden k Dolu Odra o. z. K další změně názvu došlo 1. ledna 2015, kdy byl Závod Důl Paskov přejmenovaný na Důlní závod 3 s lokalitami Staříč a Chlebovice.

 

Těžba v tomto Důlním závodě 3 byla ukončena dne 31. 3. 2017 a to na základě návrhu představenstva OKD a.s. schváleného věřitelským výborem dne 23. 11. 2016.