Tiskové zprávy

V Pstruží nejsou ohroženi lidé ani příroda

OSTRAVA, 18. října 2006 – Předávací stanice plynu v Pstruží byla v posledních měsících zřejmě nejnavštěvovanějším objektem v obci. Na popud občana Petra Ptáčka a jeho stížnosti, kterou zaslal 14 adresátům, prošla předávací stanice zhruba desítkou kontrol. Žádná z nich však nezjistila jakékoliv pochybení. Společnost DPB, OKD, která stanici provozuje, nechala rovněž vypracovat odborný posudek. Ten konstatuje, že předávací stanice splňuje požadavky Zákona o ovzduší a prováděcích předpisů a že jsou zde zvoleny nejlepší dostupné techniky a technologie za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.

Jednoznačné jsou rovněž závěry rozptylové studie, kterou DPB, OKD nechala vypracovat.. Podle ní je z hlediska znečištění ovzduší nebezpečnými, respektive jedovatými látkami, stížnost občana Ptáčka neopodstatněná, neboť nedochází k ohrožení osob ani ekosystémů.
Metan se podle odborníků nedá pokládat za znečišťující látku, která by v ovzduší mohla být škodlivá lidskému zdraví. Přesto byly v okolí domu občana Ptáčka provedeny výpočty koncentrace. Bylo zjištěno, že jsou zde koncentrace řádově miliónkrát nižší, než je spodní hranice výbušnosti metanu. Bezpečnostní riziko je tedy v okolí domu (o to spíše v obci) nulové.

Co se týče vyšších uhlovodíků, které se ze zemního karbonského plynu uvolňují, nejsou v koncentracích, které v okolí stanice přicházejí v úvahu, nebezpečné ani škodlivé lidskému zdraví ani ekosystémům, a to ani v okolí nejbližšího obytného domu, tj. domu Petra Ptáčka. Koncentrace těchto látek, které se mohou vyskytnout v okolí domu, jsou řádově miliónkrát nižší, než  povolené hodnoty koncentrací v pracovním prostředí v rozvinutých zemích.

O předávací stanici: Předávací stanice v Pstruží slouží k vysušení a redukci tlaku vysoce kvalitního karbonského plynu. Již v roce 1996 zde byla uvedena do provozu regulační stanice plynu (nutnost regulovat vysoký tlak plynu na středotlak). Do stanice je přiváděn zemní karbonský plyn ze dvou vrtů ve zhruba dvoukilometrové vzdálenosti. V roce 2004 byla povolena stavba předávací stanice, která spočívala v minimálních stavebních úpravách jedné stávající místnosti v regulační stanici. Z projektové dokumentace, kterou pro OKD, DPB zpracovala společnost GASCONTROL, vyplývá, že při provozu nebudou produkovány žádné toxické látky, které by v případě poruchy mohly znečišťovat podzemní a povrchové vody a rovněž nebude znečišťováno ovzduší.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti