Finanční výsledky

Výsledky za rok 2005

Společnost OKD, a. s. dosáhla za rok 2005 konsolidovaného zisku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve výši 7,681 miliard korun před zdaněním a 5,332 miliard korun po zdanění. Nárůst zisku proti roku 2004 byl ovlivněn nárůstem tržeb a úsporami v nákladech.

 

Celkem bylo prodáno 12 743 miliónů tun černého uhlí a 1 147 miliónů tun koksu.

 

Konsolidované tržby v segmentu "Těžební činnost a související činnosti" činily v roce 2005 42,281 miliard korun a byly o 1,636 miliardy korun vyšší oproti roku 2004. Revírní odbytová těžba v roce 2005 byla 12 753 milionů tun. Poklesla tak proti roku 2004 o 120 000 tun. V roce 2005 konsolidované provozní investice činily celkem 2,921 miliard Kč a z velké části se týkaly důlních strojů a zařízení.

 

V průběhu roku 2005 byly ve skupině OKD zahájeny restrukturalizační kroky, jejichž cílem bylo zpřehlednění celé skupiny, narovnání dosud komplikovaných vlastnických vztahů a zavedení standardního organizačního uspořádání, jež je pro průmyslové holdingy tohoto typu ve světě obvyklé. Tento projekt rozdělení byl ukončen 1. června 2006, kdy vešla v platnost nová struktura společnosti OKD.

 

Hlavní, těžební činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a. s. Ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se základní těžební činností, byly vyčleněny do samostatných společností. Jde zejména o činnosti obchodní, dopravní a energetické. Výkonu vlastnických práv k nemovitostem a jejich správě se nyní věnují tři samostatné subjekty: na byty se specializuje RPG Byty s.r.o., komerční nemovitosti spravuje RPG RE Commercial, s.r.o. a pozemky má ve své správě RPG RE Land, s.r.o. Na nástupnické společnosti přešlo jmění společností včetně práv a závazků ze smluvních vztahů.