Finanční výsledky

Výsledky za rok 2007

Za rok 2007 společnost OKD, a.s. (dále jen OKD anebo Společnost) dosáhla zisku ve výši 6,627 miliardy korun před zdaněním a 5,457 miliard korun po zdanění (všechny uváděné finanční údaje jsou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví - IFRS).

 

EBITDA za rok 2007 činí 9,4 miliardy Kč.

 

Celkové výnosy Společnosti v roce 2007 dosáhly 42,4 miliard korun. Výše výnosů za prodej zboží a výrobků byla ovlivněna především pozitivním trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2007.


Revírní odbytová těžba uhlí (ROTP) v roce 2007 přesáhla 12,5 milionů tun a celkem bylo prodáno 13,1 miliónů tun černého uhlí. Objem prodaného koksu dosáhl 1,3 miliónu tun.


Investice Společnosti v roce 2007 překročily 2 miliardy korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Darkov, ČSA, Paskov a ČSM. Společnost dále pokračovala v investicích do chladících zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích.


Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2007 činil 15 754 osob. Průměrný měsíční výdělek v roce 2007 dosáhl částky 29 135 Kč, což bylo o 8,5 % více než v roce 2006.

 

Produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka se v roce 2007 zvýšila o 3,2 %.