Finanční výsledky

Výsledky za rok 2008

Za rok 2008 společnost OKD, a.s. (dále jen OKD anebo Společnost) dosáhla zisku ve výši 11,98 miliardy korun před zdaněním a 9,302 miliard korun po zdanění (všechny uváděné finanční údaje jsou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IFRS/IAS).

 

EBITDA za rok 2008 činí 16,4 miliardy Kč.

 

Celkové výnosy Společnosti v roce 2008 dosáhly 53,8 miliard korun. Výše výnosů za prodej zboží a výrobků byla ovlivněna především pozitivním trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2008.


Revírní odbytová těžba uhlí (ROTP) v roce 2008 přesáhla 12,2 milionů tun a celkem bylo prodáno 12,5 miliónů tun černého uhlí. Objem prodaného koksu dosáhl 1,1 miliónu tun.


Investice Společnosti v roce 2008 překročily 6 miliard korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Darkov, Karviná, Paskov a ČSM. Společnost dále pokračovala v investicích do chladících zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. Z celkového objemu investic 6 miliard korun byla část investic ve výši 3,7 miliard korun financována formou nepeněžitého vkladu jediného akcionáře New World Resources N.V. do základního kapitálu Společnosti v rámci investičního projektu POP 2010, který je zaměřen na  modernizaci důlních dobývacích a razících technologií.


Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2008 činil 15 090 osob. Průměrný měsíční výdělek v roce 2008 dosáhl částky 34 499 Kč, což bylo o 18,4 % více než v roce 2007.

 

Produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka se v roce 2008 zvýšila o 1,9 %.