Finanční výsledky

Výsledky za rok 2009

Za rok 2009 společnost OKD, a.s. (dále jen OKD anebo Společnost) dosáhla zisku ve výši 1,3 miliardy korun před zdaněním a 938 milionů korun po zdanění (všechny uváděné finanční údaje jsou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví - IFRS).

 

EBITDA za rok 2009 činí 5,96 miliard Kč.

 

Celkové výnosy Společnosti v roce 2009 dosáhly 32,3 miliard korun. Výše výnosů za prodej zboží a výrobků byla ovlivněna především negativním trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2009 a menším objemem prodaného uhlí a koksu.


Revírní odbytová těžba uhlí (ROTP) v roce 2009 přesáhla 10,6 milionů tun a celkem bylo prodáno 10,9 miliónů tun černého uhlí. Objem prodaného koksu dosáhl 0,7 miliónu tun.


Investice Společnosti v roce 2009 dosáhly 5,9 miliard korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Karviná, Darkov, ČSM a Paskov. Společnost dále pokračovala v investicích do chladících zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích.

 

Z celkového objemu investic, tj. 5,9 miliard korun byla část investic ve výši 3,8 miliard korun financována formou nepeněžitého vkladu jediného akcionáře New World Resources N.V. do vlastního kapitálu Společnosti v rámci investičního projektu POP 2010, který je zaměřen na  modernizaci důlních dobývacích a razících technologií.


Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2009 činil 14 331 osob. Průměrný měsíční výdělek v roce 2009 dosáhl částky 29 936 Kč.

 

Produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka se v roce 2009 snížila o 6,9 %.