Kde působí OKD

Doly ČSA, Lazy a Darkov


Lokalita ČSA
je situována ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.

Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná.

Lokalita Darkov má svou vlastní moderní úpravnu s kapacitou vsázky 800 tun za hodinu. Zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava.

 

Kontakt

Důl ČSA
ul. Čs. armády č. p. 1
735 06 Karviná-Doly
Tel. centrála: 596 351 111
Tel. sekretariát: 596 352 030
Fax: 596 318 118
E-mail: dulni.zavod1@okd.cz 

 

GPS souřadnice důlních lokalit

ČSA - 49°50'34.316"N, 18°29'50.127"E (ředitelství)
Lazy - 49°49'46.016"N 18°26'34.767"E
Darkov - 49°49'46.584"N, 18°31'34.435"E

 

Hloubka

Největší absolutní hloubku má výdušná jáma Doubrava III v lokalitě ČSA - 1176 metrů. Při nadmořské výšce ústí 281 metrů sahá až do hloubky 895 metrů pod úrovní mořské hladiny.
Největší absolutní hloubku má v lokalitě Darkov výdušná jáma Mír 4 - 1011 metrů s ústím v nadmořské výšce 235 metrů, jejíž dno se nachází 776 metrů pod úrovní mořské hladiny.

 

Technologie dobývání a ražení

ČSA: Při realizaci přípravných děl ve slojích je převážný objem metráže ražen razicími kombajny. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na zával. Těžba z rubání je v celém objemu realizována z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny.

Lazy: Dle důlně-geologických podmínek jsou pro ražbu používány buď razicí kombajny, nebo razicí komplexy. V současné době lokalita Lazy dobývá v sedlových slojích karvinského souvrství, tj. v mocných slojích až šest metrů a jsou těženy sloje porubských vrstev ostravského souslojí o mocnosti 0,8 - 1,5 metru. Dobývání mocných slojí až do mocnosti 6 metrů bylo realizováno na Lazech poprvé v roce 1993 pomocí komplexu dodaného francouzskou firmou CdF.
Těžba je realizována z porubů vybavených mechanizovanou výztuží a dobývacími kombajny v mocných slojích a v nízkých slojích individuální hydraulickou výztuží a pluhem.

Darkov: Při realizaci přípravných děl je převážný objem metráže ražen razicími kombajny. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na řízený zával. Těžba z rubání je v celém objemu prováděna z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny. V průběhu roku 2006 byla v lokalitě vybudována a zprovozněna centrální klimatizace s celkovým výkonem 1350 kW.

 

 

Historie

ČSA: Důl Československá armáda vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však jeho historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku. Právě odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku. Tento letopočet je považován za počátek existence dnešní lokality ČSA.
Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 1945. Roku 1951 zde vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.
Dlouhou historii má i dobývání v oblasti bývalého dolu Doubrava. Zde hledal baron Richard Mattencloit uhlí už roku 1822. Mělké šachtice roku 1836 daly vznik těžařské společnosti, kterou společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich.

Lazy: Za počátek důlní činnosti se považuje rok 1835, kdy začala Vídeňská nájemná společnost hloubit jámu Altmaschinenschaft. Roku 1848 pak byla v sousedství založena ještě šachta Friedrich-Egon. Další významnou šachtou se stala Neuschacht založená roku 1898. Po znárodnění byla těžba reorganizována a šachta rekonstruovány. Roku 1950 dostal důl jméno Antonín Zápotocký. Na Lazy byl přejmenován roku 1991.
Skupinový Důl Lazy vznikl 1. července 1995 spojením původně samostatných dolů: Lazy, Dukla a František. Po zastavení těžby na Dole František byl tento závod převeden roku 1999 k Dolu Odra o. z.

Darkov: Historie současné lokality Darkov sahá až do poloviny 19. století. V té době byla založena řada nových dolů, které byly později do komplexu Darkov sloučeny. Jedná se především o doly Gabriela (založen 1852), Hohenegger (1880) a Austria (1898). Tyto doly prošly četnými proměnami, několikrát změnily jména. V 50. letech minulého století z nich vznikl komplex Velkodůl 1. máj, který byl 2. května 1991 přejmenován na Důl Darkov. Po roce 1990 došlo organizačním změnám. Na počátku roku 1993 byly spojeny závody Darkov a Mír. V souvislosti s dokopáváním zásob uhlí v poli 9. květen došlo 1. dubna 2012 ke sloučení důlních závodů 2 a 3 a vytvoření jednoho Dolu Darkov. Ten byl na podzim 2013 přejmenován na Závod Důl Darkov.
Od 1. ledna 2015 došlo ke sloučení Závodu Důl Darkov a Závodu Důl Karviná, přičemž vznikl Důlní závod 1 s lokalitami ČSA, Lazy, Darkov a 9. květen.

Zajímavosti