Novinky

Bezpečnostní kampaň OKD pokračuje i v roce 2016

Bezpečnostní kampaň OKD pokračuje i v roce 2016

Motto: Upozorni kolegu na nebezpečnou situaci, zachráníš mu tím život, zdraví, práci.

 

Přestože se v OKD loni v porovnání s výsledky roku 2014 podařilo výrazně snížit úrazovou četnost, další z cílů v oblasti bezpečnosti – nepřipustit smrtelné úrazy – se splnit nepodařilo. Proto výkonný ředitel OKD Dale Ekmark na konci loňského roku zdůraznil, že bezpečnost práce musí být I nadále na prvním místě. „Všichni musíme udělat maximum, abychom předcházeli rizikovým situacím a počet úrazů dále výrazně klesal. Úkolem číslo jedna v oblasti bezpečnosti je pak absolutní nula smrtelných úrazů,” uvedl s tím, že je naprosto nezbytné, aby si všichni v OKD, v dole i na povrchu, uvědomili odpovědnost za zdraví své i svých kolegů.

 

Pokračovat ve změně firemní kultury

V tomto duchu se nese obsah Bezpečnostní kampaně 2016 s ústředním mottem: Upozorni kolegu na nebezpečnou situaci, zachráníš mu tím život, zdraví, práci. Tento několikastránkový dokument obsahuje cíle a také podrobně rozpracované oblasti, jak požadovaných parametrů dosáhnout. Jako zcela zásadní je nepřipustit podmínky, ve kterých by mohl vzniknout smrtelný úraz. Dalším konkrétním cílem je snížit úrazovou četnost pod hodnotu 5,00.

 

Program sdílení Skoronehod

K dosažení náročných, avšak zcela nezbytných předsevzetí budou využity nové a také již osvědčené metody. Jednou z nich je Program sdílení Skoronehod. Jak je v OKD všeobecně známo, skoronehoda je skutečná událost, která nastala a při níž mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku. V rámci uvedeného programu může zaměstnanec upozornit na takovou událost, třeba i anonymně. Ti, kteří na hlášence uvedou své jméno, mohou být na svém závodě odměněni víkendovým ozdravným pobytem ve vybraných rekreačních zařízeních, případně navíc ohodnoceni nepeněžní poukázkou v hodnotě 1000 Kč, tzv. žolíkem. Tyto odměny jsou udělovány měsíčně. Na konci roku jsou pak všichni zařazeni do losování o týdenní ozdravný pobyt. Vždy jde o poukázky pro dvě osoby.

 

Program zkvalitnění komunikace a řízení kolektivů

Není tajemstvím, že způsob komunikace mezi lidmi na pracovišti má značný vliv na bezpečnost práce. Proto v rámci Programu zkvalitnění komunikace a řízení kolektivů bude zapojen kvalifikovaný školitel. Jeho úkolem je v systému vzdělávání revírníků, mistrů a předáků zvýšit jejich odbornou úroveň v oblasti řízení kolektivů, psychologie práce a ve výchově k prevenci v oblasti bezpečnosti práce.

 

Největší ohlas měly projekty Šoková terapie a Štramberk.

U vybraných zaměstnanců, stejně jako v loňském roce, se bude pokračovat se seznamováním se smrtelnými riziky na pracovišti, a to prostřednictvím projektu Šoková terapie a projektu Štramberk. V nich půjde o podrobné seznámení se smrtelnými úrazy a nešťastnými událostmi, ke kterým došlo v uplynulém období, a také o praktické ukázky výbuchů a zapálení metanu a uhelného prachu. Zapomínat se nebude ani na další bezpečnostní rizika – požáry či práci ve výškách. Důraz bude kladen také na vzájemnou informovanost zaměstnanců o pracovních úrazech v OKD.

Vedoucí úseků obdrží příslušné informace a seznámí své podřízené s úrazovým dějem na desetiminutovce, případně prostřednictvím nástěnek či knihy příkazů. Obdobně budou postupovat směnoví technici, mechanici, mistři a předáci absolvující měsíční poučení o bezpečnosti.

Bezpečnostní prověrky a motivace k bezpečné práci

V důlních závodech budou pokračovat měsíční bezpečnostní prověrky na pracovištích kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace. Jednou za šest měsíců pak proběhne vyhodnocení s oceněním nejlepších kolektivů. Těm bude uhrazena kulturně-společenská nebo sportovně-společenská akce v následující výši:

 

kolektiv rubání

1. místo 80 000 Kč

 

kolektiv příprav

1. místo 30 000 Kč

2. místo 25 000 Kč

3. místo 20 000 Kč

 

kolektiv vybavování a likvidace

1. místo 40 000 Kč

 

K bezpečné práci jsou vedle vyjmenovaných kolektivů motivovány i další kolektivy. Rozhodnutí, o které z nich se bude jednat, je v kompetenci jednotlivých závodů.

Odměnu za bezpečnou práci mohou získat i jednotlivci, včetně dodavatelských organizací, zajišťující důlně-stavební práce. Pro každý závod budou připraveny nepeněžní poukázky v hodnotě 1000 Kč, které se budou losovat (70 %) nebo přímo přidělovat (30 %) jako žolík. Celkem bude v OKD připraveno 1140 poukázek. Ty se rozdělí na jednotlivé závody podle počtu zaměstnanců.

 

Další motivace

Nedílnou součástí Motivačního programu je Continuous Improvement (CI). Zaměstnanci, kteří podají zlepšovací návrhy v oblasti bezpečnosti práce a zlepšení pracovního prostředí, budou nadále odměňováni v rámci schváleného programu CI.

Motivačních podnětů obsahuje Bezpečnostní kampaň 2016 ještě více – třeba ocenění výkonného ředitele OKD, případně předsedy představenstva NWR. Jde např. o putovní sochu sv. Barbory pro ředitele nejúspěšnějšího důlního závodu.

 

Zdraví a bezpečnost je prioritou

K těmto poctám však povede složitá práce s lidmi, rozvážný boj s přírodou, profesionální zacházení s technikou, promyšlená ostražitost a vzájemná kontrola a pomoc. To vše bude provázeno sérií bezpečnostních porad, školení a diskusí. Velká opora se při tom očekává od těch, kteří nejvíce ovlivňují chování zaměstnanců v dělnickém stavu, kteří by měli být vzorem v přístupu k práci. Jde hlavně o předáky, směnové techniky, vedoucí úseků či úsekové inspektory práce.

 

Černouhelnou těžební společnost OKD čeká mimořádně náročný rok. Ze všeho nejdůležitější je však pro ni zdraví a bezpečnost jejích zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelských firem. Bezpečnostní kampaň 2016 to podtrhuje.