Novinky

Generální ředitel OKD Dale Ekmark: Pracujeme na ozdravení firmy

Generální ředitel OKD Dale Ekmark: Pracujeme na ozdravení firmy

Na úvod bych chtěl vysvětlit, proč OKD zjevně nedostatečně komunikuje ve vztahu k probíhajícím jednání mezi investory a vládou. OKD není v pozici vyjednavače. Společně s mateřskou firmou NWR jsme v zákulisí velmi aktivní, oběma stranám poskytujeme potřebné informace, ale nevyjednáváme.  Současně se snažíme vytvořit ekonomicky schůdný podnikatelský model, který by mohl dostat případnou podporu všech zúčastněných stran. Záleží tedy výhradně na investorech nebo na vládě, aby se veřejně k celému procesu vyjadřovali, nikoliv na OKD.

 

Na bankrot se rozhodně nepřipravujeme

Dále se chci zaměřit na celou řadu negativních mediálních zpráv, které naznačují "blížící se" úpadek OKD. Neúspěch není možný.  Vedení OKD i odborníci z našich řad rozhodně nepracují na přípravě bankrotu. Nadále se soustředíme na optimalizaci naší firmy, výrazně snižujeme náklady, snažíme se zlepšovat výsledky v bezpečnosti. V neposlední řadě máme zájem dostát požadavkům našich zákazníků ve vztahu ke kvalitě i kvantitě dodávaného uhlí. Soustředíme se na restrukturalizaci naší firmy, abychom připravili životaschopnou firmu pro další období.

 

Retrospektiva uplynulého roku a výhled 2016

Rok 2015 byl pro nás všechny v OKD rokem velice úspěšným. Tedy kromě tvorby příjmů, kdy ceny koksovatelného uhlí od začátku roku klesly o více než 30%. Každý z vás si proto zaslouží moje poděkování a uznání za dosažené výsledky. Náklady OKD, plnění výrobního plánu i cílů v oblasti bezpečnosti se nadále výrazně zlepšovaly, nicméně ceny klesaly rychleji, než naše náklady. Meziročně došlo k výraznému zlepšení a v tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2016. V loňském roce OKD vytěžilo více než 8 milionů tun uhlí, což bylo velice blízko prognóze, kterou jsme veřejně oznámili finančním trhům. Za pouhé dva roky jsme byli schopni snížit své provozní náklady tak, že jsme se z první třetiny nejnákladnějších firem naopak přesunuli do třetiny s náklady nejnižšími. Velkým úkolem ale pořád zůstává negativní cenové prostředí. Ceny jsou na mezinárodních i regionálních trzích stále nízké. Situace v regionu je ještě náročnější vzhledem k agresivní cenové politice některých regionálních konkurentů. Ale přežití OKD už není jen o pouhém snižování nákladů. V nadcházejících dvou letech bude zapotřebí významné restrukturalizace všech našich provozů.

 

Personální změny v OKD

Rozhodli jsme se řídit radami našich podílníků, aby rozhodování bylo přesunuto na úroveň OKD. V tomto kontextu jsme tento týden oznámili, že Antonín Klimša převezme pozici výkonného ředitele a stane se i nově členem představenstva OKD. To byl strategický a velice důležitý krok, který posune rozhodování na lokální úroveň a posílí rozhodovací schopnosti OKD. Nový výkonný ředitel, ke kterému mám naprostou důvěru a který je velmi schopným, inovativním a ekonomicky smýšlejícím manažerem, se spolu s klíčovým top managementem OKD zaměří na tzv. "Uhlí dneška" -  aktuální provozní záležitosti. Pod tímto pracovním názvem se ve skutečnosti skrývají aktivity, zaměřené na dosažení provozní efektivity v souladu s naším business plánem a zajištění bezpečné těžby. Mým úkolem pak z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele bude nadále dohlížet na celou firmu a realizovat program s pracovním názvem "Uhlí zítřka" – zajištění budoucnosti firmy. Ten je zaměřen na restrukturalizaci podniku z jeho současné podoby do štíhlejší, efektivnější a ekonomické varianty v budoucnu. Kromě toho budu v přímém kontaktu s našimi zahraničními vlastníky. Antonín Klimša bude do těchto diskuzí také zapojen. Máme podporu našich investorů a musíme přinášet výsledky.

 

Uzavření ztrátových provozů OKD

O uzavření různých částí OKD už byla napsána celá řada článků a veřejně se o tom diskutuje i mezi lidmi. Ano, opravdu to bude v přetrvávajícím období nízkých cen nezbytnou a důležitou součástí přeměny OKD na konkurenceschopnou společnost. Už nemůžeme spotřebovávat hotovost na dotování ztrátových provozů. Konečná struktura OKD ještě nebyla dokončena. Nicméně už teď je jasné, že některé lokality budou v nadcházejících letech uzavřeny, protože nám dojdou finanční rezervy, nebo proto, že náklady na těžbu jsou nebo budou příliš vysoké a ohrožovaly by existenci celé firmy. OKD se stane menší konkurenceschopnou společností. S ohledem na ceny uhlí a komodit ani jinou alternativu nemá. Je ale pro dobro všech, aby dále fungovala, podporovala místní obce a dodavatele, vyplácela mzdy a taky nemalé odvody státu.

Konkrétně přehodnocujeme naše možnosti v Důlním závodě 3 (Paskov) a Důlním závodě 1 (lokality Lazy a Darkov), a dále uzavření prostor, které byly nebo brzy budou vytěženy, jako je severní část důlního pole v Důlním závodě 2 (Důl ČSM). Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn v průběhu nadcházejících měsíců společně s úpravou business plánu.

Chtěli bychom vytvořit štíhlejší organizaci, která bude udržitelná v novém prostředí dlouhodobě nízkých cen s uhlím. Naším cílem je, aby přeměna OKD byla dokončena do roku 2018. Dlouhodobý technický výhled naznačuje, že budoucí OKD se pravděpodobně bude skládat z DZ1 (lokalita ČSA-bývalý Důl Karviná) a DZ2 (Důl ČSM). Nedávno jsme obdrželi i souhlasné stanovisko k EIA. Pro naši budoucnost bude naprosto nezbytné, abychom zajistili povolení těžby pro rozšíření činnosti na Karvinsku. S ohledem na výše uvedené možnosti těžby i s ohledem na budoucí velikost OKD se jako ekonomicky udržitelný jeví počet zaměstnanců v rozmezí 5 až 6 tisíc.

 

Minulé investice do důlních strojů

Vyskytly se určité stížnosti na velké investice do důlního zařízení, které byly realizovány před několika lety. Zaznamenal jsem i názory, že to je hlavní důvod současných problémů v OKD. Nemohu komentovat rozhodnutí bývalých manažerů ohledně výběrů důlních strojů, k jejichž nákupu v minulosti došlo a které v současné době využíváme. Přesto si myslím, že bez těchto realizovaných investic bychom dnes o OKD pravděpodobně už ani nemluvili. Nové zařízení významně zlepšilo naši produktivitu a bezpečnost. Kupříkladu nedávno jsme na DZ2 měli silný geomechanický jev, který mohl způsobit četná těžká zranění a úmrtí. Díky parametrům moderního zařízení a pevným sekcím, které se v místě jevu nacházely a které byly zakoupeny v rámci investic POP2010, nikdo nebyl zraněn a dobývací zařízení bylo ochráněno. V tomto ohledu jsem vděčný, že předchozí vedení předvídalo podobnou situaci a pořídilo kvalitní důlní techniku. Zapříčinil tedy tento nákup situaci, ve které se nyní nacházíme? Ne, hlavním důvodem jsou naše relativně vysoké náklady, ale především nízká prodejní cena uhlí, kterou nemůžeme ovlivňovat. Co ale ovlivnit můžeme, jsou naše náklady. A rovněž musíme i nadále šetřit hotovost všude, kde to je možné.

Rozhodně ale nebudeme omezovat investice do bezpečnosti. Naopak, hlavním cílem je její neustálé zlepšování, aby všichni zaměstnanci firmy každý den odcházeli domů zdraví. Bezpečnost by nikdy neměla být považována za prostor pro snižování nákladů.

 

Jednání mezi vládou a investory

Dostávám celou řadu dotazů ohledně budoucích jednání mezi vládou a investory. Konkrétně se očekává, že v nadcházejících týdnech budou projednávány jednotlivé možnosti. Vytvořené pracovní skupině jsou za OKD k dispozici výkonný ředitel Antonín Klimša a finanční ředitel Pavel Jílek. Upřímně řečeno, neúspěch není možný. Myslím si a na základě globálních zkušeností mohu říct, že top management i horníci v OKD patří mezi ty nejlepší na světě. Mám ve vás důvěru a jsem přesvědčen, že budeme úspěšní a že úspěch máme jednoznačně na dosah. Bude to vyžadovat plnou podporu všech zainteresovaných stran, včetně celého týmu v OKD.  Ten ale během posledních let jednoznačně prokázal, co umí. Takže pojďme rovnou k věci, dokážeme to! I když to rozhodně nebude snadné.

 

Prosba na závěr

Prosím, zaměřme se nejen na plnění aktuálních úkolů a ekonomickou těžbu, ale především na bezpečnost. Nejenom vlastní, ale i všech kolegů.

 

Zdař Bůh!

Dale Ekmark