Novinky

Informace insolvenčního správce pro zaměstnance OKD, a.s. o aktuální situaci

Informace insolvenčního správce pro zaměstnance OKD, a.s. o aktuální situaci

Praha, 19. května 2016


Vážení zaměstnanci,

v posledních dnech došlo v rámci OKD, a.s. k zásadním změnám, které mají a budou mít zásadní vliv na fungování společnosti i její budoucnost.

Jak jistě víte, Krajský soud v Ostravě usnesením č.j. KSOS 25 INS 10525/2016 – A19 ze dne 9.5.2016 zjistil úpadek společnosti OKD, a.s. a mne, Ing. Lee Loudu, ustanovil insolvenčním správcem.

 

Ve středu 18. května 2016 jsem se spolu se svým týmem osobně sešel v sídle společnosti jak s vedením OKD, a.s., tak se zástupci odborových organizací, které u OKD, a.s. působí. Projednali jsme řadu nejvíce problematických věcí, které v současné době řeší vedení společnosti s tím, že jednou z nejzásadnější je zajištění plného provozu společnosti včetně placení mzdových nároků zaměstnanců OKD, a.s. Obě strany mi potvrdily, že mzdové nároky za měsíc duben 2016 byly řádně a včas vypořádány.

 

V rámci společného jednání se zástupci odborů vyplynuly některé otázky, které považuji za potřebné sdělit všem zaměstnancům OKD, a.s., a budu tak činit i do budoucna, aby nedocházelo k jakýmkoli zbytečným nejasnostem a fámám, které se mohou ve společnosti OKD, a.s. šířit, a jak jsem zjistil, už se patrně i šíří. Dezinformace a nepravdy mohou budoucnost firmy ohrozit mnohem více, než cokoli jiného.

 

Po středečním jednání mohu sdělit, že vedení společnosti OKD, a.s. úpadkovou situaci řeší velmi intenzivně a nadcházející jeden až dva měsíce budou pro společnost složitým obdobím, kdy se musí nově nastavit většina obchodních vztahů. Je bohužel smutnou realitou insolvenčních procesů, že vyhlášení úpadku „vyleká“ většinu obchodních partnerů, jsou zastaveny platby pro dlužníka (OKD), financující instituce zastaví možnost čerpání úvěrových prostředků atd.

 

Nicméně bylo a každý další den bude činěno mnoho aktivních kroků k obnovení důvěry ve schopnost OKD, a.s. plnit své závazky obchodním partnerům a po jednání pevně věřím, že vedení OKD, a.s. se tento úkol podaří. V těchto dnech jsou činěny zejména kroky, aby odběratelé za dodané uhlí zaplatili své závazky v co nejkratších lhůtách a aby došlo zajištění úvěrového financování tak, aby OKD, a.s. mohla řádně plnit své závazky (nově vzniklé závazky včetně mzdových nároků) v průběhu insolvenčního řízení.

 

Mojí snahou bude tomuto procesu maximálně pomoci tak, aby provoz podniku pokračoval bez přerušení. Je jasné, že jak odběratelé, tak i dodavatelé OKD, a.s. musí pochopit, že prohlášení úpadku má svá zákonná pravidla a omezení. Obnovení obchodních vztahů je však zásadní pro všechny zúčastněné.

Věřím, že i zaměstnanci OKD, a.s. si plně uvědomují složitost situace, a zejména fakt, že bez jejich činnosti nelze podnik provozovat. Dovoluji si Vás proto požádat, aby mezi vedením OKD, a.s. a zástupci odborových organizací probíhal intenzivní dialog. Jako insolvenční správce se budu snažit, abych byl celému procesu maximálně nápomocen, a to v rámci kompetencí stanovených soudem a insolvenčním zákonem.

 

Nyní mi dovolte sdělit Vám několik informací k postavení zaměstnanců v rámci insolvenčního procesu, a to formou odpovědí na otázky, které jsem v rámci jednání s odborovými předáky zaznamenal, popřípadě u kterých mám za to, že je potřebné je zodpovědět.

 

Co znamená úpadek zaměstnavatele?

Úpadek je stav, který prohlašuje soud v případě, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti nebo je předlužen. Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy zaměstnavatel není schopen plnit své závazky vůči většímu počtu věřitelů.

Dojde-li k prohlášení úpadku, soud současně ustanoví insolvenčního správce a následně určí způsob řešení úpadku – konkurzem nebo reorganizací. O tom však bude rozhodnuto až po schůzi věřitelů, která je soudem svolána na 10.8.2016. Společnost OKD, a.s. navrhuje, aby úpadek byl řešen reorganizací.

 

Co je reorganizace?

V praxi reorganizace znamená, že dlužník (OKD, a.s.) provede důkladnou restrukturalizaci (kontrolu, prověření, vylepšení, změnu…) všech vnitřních procesů s cílem zvýšit výkonnost společnosti tak, aby byla zisková, mohla nadále zaměstnávat a platit své zaměstnance a také plnit všechny své nové závazky. Zároveň mají být „staré“ pohledávky věřitelů v rámci reorganizačního plánu poměrně uspokojeny v míře, která bude, resp. musí být pro věřitele výhodnější, než v případě prohlášení konkursu.


Má úpadek OKD, a.s. vliv na pracovní poměr?

Pro zaměstnance je klíčové, že zahájení insolvenčního řízení ani jeho další průběh nemá žádný bezprostřední důsledek pro jeho pracovní poměr – ten nadále trvá a stejně tak i nárok na mzdu a další plnění, která náležela zaměstnanci před prohlášením úpadku.

Vzhledem k tomu, že zahájené insolvenční řízení nemá vliv na pracovní poměr, zaměstnanec je povinen nadále pracovat a za svou práci má nárok na mzdu, kterou by měl zaměstnavatel nadále platit.

 

Musí zaměstnanec podávat přihlášku pohledávek?

Nemusí, a to budiž zopakováno, neboť jsem již zaznamenal, že se mohou množit nabídky od různých agentur na pomoc při uplatnění nároků v insolvenčním řízení. I kdyby měl zaměstnanec nevypořádaný mzdový nárok za období před prohlášením úpadku (stejně tak i za období po prohlášení úpadku), nemusí podávat přihlášku. Insolvenční zákon výslovně u zaměstnanců s tímto postupem počítá a nároky zaměstnanců není třeba přihlašovat přihláškou.

 

Mají mzdové nároky lepší postavení v rámci insolvence?

Ano, pohledávky z pracovněprávních vztahů jsou insolvenčním zákonem (§ 169) zařazeny mezi tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují zásadně v plné výši, a to kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, navrhuji, abyste Vaše dotazy směřovali na odborové předáky, popřípadě na personální oddělení OKD, a.s., kteří mi je budou v souhrnu obratem předávat. Vzhledem k počtu zaměstnanců OKD, a.s. bych nebyl pravděpodobně schopen reagovat individuálně na každý dotaz a považuji za lepší formu, aby došlo k informování prostřednictví těchto sdělení pro všechny zaměstnance (každý dotaz a odpověď bude zobecněn bez uvedení konkrétního tazatele).

 

Děkuji za porozumění, trpělivost a podporu, kterou OKD, a.s. v této době potřebuje. Soudržnost zaměstnanců a vedení OKD, a.s. považuji za nezbytný předpoklad pro to, aby se restrukturalizace společnosti podařila, jakkoli daný proces nebude bezbolestný.


S pozdravem

 

Ing. Lee Louda
insolvenční správce dlužníka OKD, a.s.

Zajímavosti