Novinky

REORGANIZACE OKD V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

REORGANIZACE OKD V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Co to znamená, že je společnost v insolvenci? Jaký je rozdíl mezi insolvencí, konkursem a reorganizací?

 

Výraz insolvence obecně označuje situaci, kdy dlužník není schopen dostát svým peněžitým závazkům. Termín insolvence se pak rovněž používá pro označení insolvenčního řízení, tj. soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Konkurz a reorganizace jsou pak dva způsoby, jak lze úpadek podnikatele řešit.

 

Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu podniku společnosti, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

 

Konkurs je způsob řešení úpadku, kdy na základě rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetku společnosti (tzv. majetkové podstaty) s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

 

Musím chodit nadále do práce, pokud je zahájeno insolvenční řízení?

 

Zahájením insolvenčního řízení nedochází bez dalšího ke změně ani ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel je nadále povinen zaměstnanci přidělovat práci a zaměstnanec je povinen práci vykonávat a dostávat za ni mzdu v plné výši a v termínech splatnosti. Pokud by zaměstnanec nenastoupil do práce, mohlo by to u něj znamenat neomluvenou absenci a porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

 

Bude mít OKD finanční prostředky na vyplacení mzdy?

 

V současné době OKD předpokládá, že finanční prostředky pro úhradu mezd v  květnovém výplatním termínu zajistí, a to jednak z finančních prostředků na svých účtech a jednak z finančních prostředků, které by měla obdržet jako úhradu pohledávek ze strany svých odběratelů. Vedení OKD má v úmyslu ihned zahájit jednání za účelem zajištění úvěrového financování po dobu reorganizace. Pokud by byla OKD po podání insolvenčního návrhu v prodlení s výplatou mezd, vznikne zaměstnancům právo požadovat uhrazení splatných mzdových nároků u Úřadu práce za určité období a podmínek stanovených zákonem.

 

Jsem dodavatel pro OKD. Budou mi uhrazeny vystavené faktury?

 

Účelem reorganizace je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení mohou být plněny jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

 

Jsem dodavatel OKD a současně dlužím OKD za nějaké dodávky. Mohu svoje pohledávky za OKD započíst?

 

Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku není přípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatřením.

 

Chystá se OKD v průběhu reorganizace zavírat doly? A pokud ano, tak kdy?

 

Jak již bylo oznámeno dříve, lze očekávat, že v průběhu reorganizace dojde k uzavření Dolu Paskov. V tuto chvíli nelze vyloučit, že v delším časovém horizontu dojde k uzavření i jiných ztrátových dolů OKD. I když by se jednalo o nesmírně bolestivý krok, je nezbytné, aby se OKD v důsledku reorganizace transformovala ve společnost schopnou konkurovat na trhu.

 

Čeho chcete reorganizaci dosáhnout? Má reorganizace vůbec smysl?

 

Cílem reorganizace je zachovat zaměstnanost, provoz podniku a dosáhnout postupného uspokojení věřitelů OKD v maximálním možném rozsahu. Z tohoto důvodu věříme, že reorganizace smysl má. Konkurs by mohl znamenat náhlé přerušení nebo významné omezení provozu podniku, což by s ohledem na specifickou činnost OKD mohlo mít negativní vliv na hodnotu podniku, zaměstnanost, a přinést i určitá bezpečnostní rizika, proto za vhodnější způsob řešení stávající situace považuje vedení OKD reorganizaci.

 

Myslíte to s reorganizací vážně? Nesledujete reorganizací jen nepoctivý záměr?

 

Kdyby to vedení OKD nemyslelo s reorganizací vážně, nenavrhovalo by ji. S ohledem na současnou situaci vedení OKD považuje reorganizaci za vhodnější variantu než konkurs, který by mohl ve svém důsledku ohrozit důlní činnost v Moravskoslezském kraji.

 

Jak dlouho bude reorganizace trvat?

 

V současné době je obtížné odhadnout, jak dlouho bude přesně proces reorganizace trvat. Předpokládáme však, že proces reorganizace by mohl být ukončen v průběhu roku 2017.

 

Kdy bude jmenován insolvenční správce? Kdo bude insolvenčním správcem?

 

Insolvenčního správce ustanoví insolvenční soud, tj. Krajský soud v Ostravě nejpozději při rozhodnutí o úpadku. Pravidla pro ustanovení insolvenčního správce a pro určení osoby, která bude ustanovena insolvenčním správcem, stanoví insolvenční zákon. Konkrétní osoba, která bude v daném případě ustanovena insolvenční správcem, není v tuto chvíli známa.

 

 

I když probíhá reorganizace, může nakonec společnost skončit v konkursu?

 

Bohužel tuto možnost nelze vyloučit a k přeměně reorganizace v konkurs může dojít, pokud se nepodaří společnosti získat dostatečnou podporu ze strany jejích věřitelů a nepodaří se sestavit nebo schválit reorganizační plán.

 

Jak je možné, že OKD tak rychle vstoupila do insolvence? Proč nás nikdo dopředu nevaroval?

 

Dle insolvenčního zákona je společnost povinna podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co nastanou zákonem stanovené podmínky. Vedení OKD tak postupovalo zcela v souladu se zákonem a insolvenční návrh podalo ihned poté, kdy vyhodnotilo, že společnosti dle zákona povinnost podat na sebe insolvenční návrh vznikla.

 

Co se stane s kolektivní smlouvou OKD, a.s.?

 

Kolektivní smlouva není podáním návrhu na povolení reorganizace dotčena.