Profil společnosti

Etický kodex OKD, a. s.

Preambule


• Představenstvo společnosti OKD, a.s., (dále jen Společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti.
• Společnost řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré pověsti firmy a důvěry všech zainteresovaných stran v ní.
• Etický kodex Společnosti není obecně závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem Společnosti.
• Dodržování etického kodexu ze strany Společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím chování a jednání všech zaměstnanců vůči Společnosti, spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti.


A. Vztahy s odběrateli


• Čestnost a rovnost vůči odběratelům pokládá Společnost za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.
• Společnost dbá na to, aby její výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům obsaženým v národních a mezinárodních normách.
• Společnost si je vědoma důležitosti termínové přesnosti veškerých dodávek.
• Společnost nepoužije při snaze realizovat prodej svých výrobků žádné jiné prostředky, než jsou obchodní metody legitimně uznané. Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.
• Informace odběratelů považuje Společnost za důvěrné.


B. Vztahy s dodavateli


• Výběr dodavatelů se uskutečňuje v souladu s pravidly obchodní soutěže v návaznosti na platnou právní úpravu (zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění) a vnitřní soubor aktů řízení řešící tuto problematiku.
• Společnost nepoužívá při koupi výrobků, služeb, apod. žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané obchodní metody a nikdy nezneužívá své postavení na trhu. Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.
• Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku.
• Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá Společnost za důvěrné.


C. Vztahy k akcionářům a ostatním investorům


• Společnost dbá o zájmy svých akcionářů a investorů a nezvýhodňuje žádnou skupinu investorů.
• Výroční zprávy společnosti jsou pravdivé, přesné a včasné.
• Společnost usiluje o to, aby poskytovala investorům dlouhodobě atraktivní výnosy.
• Společnost pravidelně informuje investory o své obchodní politice, dosažených výsledcích a vyhlídkách.


D. Vztahy k zaměstnancům


• Vztahy k zaměstnancům zakládá Společnost na úctě k důstojnosti každého člověka.
• Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.
• Podle nejlepších tradic odvětví se Společnost snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců.
• Společnost zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.
• Společnost netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.
• Společnost respektuje právo na odborové sdružování zaměstnanců a plní závazky vyplývající pro Společnost z platné Kolektivní smlouvy.
• Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání stanoveného fondu pracovní doby.
• Společnost vyžaduje, aby ve vztahu k majetku Společnosti zaměstnanci nejednali v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.
• Informace, které zaměstnanci o Společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.
• Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti Společnosti musí být zákonným způsobem přiznán.
• Ve Společnosti se pro řešení případných pracovních sporů mezi Společností a zaměstnanci přednostně používají vyjednávací procedury.


E. Vztahy k orgánům státní správy, samosprávám a regionu


• Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních.
• Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti.
• Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.
• Společnost aktivně zvyšuje úroveň zdravotnického zařízení, jehož služeb využívají nejen zaměstnanci Společnosti ale i občané – pacienti z regionu.
• Společnost finančně podporuje rozvoj sportu a kultury.
• Společnost vede aktivní charitativní politiku.


F. Životní prostředí


• Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.
• Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.
• Společnost informuje své okolí o svém environmentálním programu.
• Společnost respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.


G. Vztahy s konkurencí


• Společnost si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně.
• Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů.
• Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních informací či jinak důvěrných informací.
• Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů.
• Společnost nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své dominantní postavení na trhu.


H. Dodržování norem a jeho ověřování


• Společnost má vytvořen systém, v němž zaměstnanci i osoby mimo společnost mohou vyslovit své mínění o chování společnosti nebo jejích zaměstnanců nebo o rozhodnutích, která považují za neetická. Podněty a informace jsou zpracovány v souladu s platným vnitřním předpisem.
• Šetřením podnětů v souvislosti s porušování etického kodexu se zabývá Komise pro šetření podnětů, jejíž předsedu a členy jmenuje výkonný ředitel OKD, a.s. Komise prozkoumá jakékoliv sdělení týkající se nerespektování etického kodexu.
• Podněty a informace přijímá vedoucí odboru ochrany a kontroly nebo tajemnice představenstva a dozorčí rady (dále tajemnice), a to telefonicky, e-mailem, poštou, osobním jednáním, prostřednictvím schránek důvěry zřízených pro tento účel na vrátnicích jednotlivých šachet nebo na recepci podniku. Kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese www.okd.cz, položka „Kontakt“.
• Informace o způsobu vyřízení podaného podnětu poskytuje vedoucí odboru ochrany a kontroly nebo tajemnice podávající osobě.
• O výsledcích šetření komise pravidelně informuje vedení a dozorčí radu Společnosti, Výbor pro audit OKD, a.s., a Výbor pro audit a řízení rizik New World Resources Plc (dále NWR).


Pravidla pro zaměstnance OKD, a.s.


1. Pokud je to možné, zaměstnanec podnět podá přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec informuje neprodleně o jeho přijetí vedoucího odboru ochrany a kontroly. Vedoucí odboru ochrany a kontroly vedoucímu zaměstnanci v případě potřeby poskytne či zajistí podporu při řešení podnětu.
2. Pokud se zaměstnanec domnívá, že sdělení podnětu vedoucímu zaměstnanci je nevhodné, kontaktuje přímo vedoucího odboru ochrany a kontroly, tajemnici nebo kteréhokoliv člena Komise pro šetření podnětů.
3. Podněty mohou být předávány jakýmkoliv komunikačním prostředkem – telefonicky, faxem, e-mailem, poštou, osobním jednáním, prostřednictvím schránek důvěry zřízených pro tento účel na vrátnicích jednotlivých šachet nebo na recepci podniku.
4. Vedoucí odboru ochrany a kontroly nebo tajemnice na vyžádání vyhotoví zápis o podání podnětu s uvedením data přijetí podnětu. Na takovém zápisu si vyžádá podpis zaměstnance podávajícího podnět pro stvrzení obsahu zápisu. Zaměstnanec obdrží kopii zápisu.
5. Tajemnice zajišťuje neprodlené informování odpovědné osoby NWR o přijetí podnětu, datu podání podnětu, současně předává záznam o přijetí podnětu. Odpovědná osoba NWR je rovněž tajemnicí informována o závěru jakéhokoliv interního vyšetřování.
6. Komise pro šetření podnětů zahajuje šetření podnětu neprodleně po jeho přijetí.
7. Zaměstnanec, který podnět podal, je co nejrychleji, nejpozději do 4 týdnů, informován o započetí šetření podnětu či jiných aktivitách vyvíjených komisí.
8. Pokud není šetření uzavřeno do 8 týdnů, informuje vedoucí odboru ochrany a kontroly nebo tajemnice zaměstnance, který podnět podal, o předpokládaném datu ukončení šetření.
9. Pro ulehčení šetření podnětu je vhodné dbát na přesné uvádění faktů a poskytnutí co nejpodrobnějších informací o povaze, rozsahu a naléhavosti věci, které se podnět týká. Podnět by měl v možné míře obsahovat tyto informace:
• událost, věc či jev, kterého se podnět týká
• identifikace osob, které jsou v podnětu zmiňovány
• pokud podnět zmiňuje události, čas a místo jejich konání
• jakékoliv další informace, dokumenty či materiál, který dokládá fakta uvedená v podnětu
10. Zaměstnanec může podnět podat přímo odpovědné osobě NWR, pokud:
• nesouhlasí s postupem vyřizování podnětu, o kterém byl informován ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8,
• pokud nedostal informaci o vyřízení podnětu ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8,
• lhůty uvedené výše jsou s ohledem na povahu podnětu nepřiměřeně dlouhé a zaměstnanec uplatnil tuto námitku vůči vedoucímu odboru ochrany a kontroly, tajemnici nebo kterémukoliv členu komise, ti však nestanovili kratší, přiměřenou lhůtu,
• podnět se týká nadřízeného vedoucího zaměstnance, člena komise či odborného ředitele,
• zaměstnanec má důvod se obávat, že jeho podnět povede k vyvolání protiopatření ze strany OKD, a.s., zaměřených proti němu jako původci podnětu,
• předcházející řádně podaný podnět týkající se stejné záležitosti neodstranil jev, který je důvodem podání podnětu.
Aktuální kontaktní údaje odpovědné osoby NWR jsou uvedeny v dokumentu „Code of Ethics and Business Conduct“ dostupném na www stránkách www.newworldresources.eu.
11. Situace, kdy se zaměstnanec domnívá, že existuje rozpor mezi požadavky kladenými etickým kodexem a jejími obchodními zájmy, budou se zaměstnancem otevřeně prodiskutovány. Výsledkem diskuse musí být nalezení způsobu, jak věc vyřešit v souladu s etickým kodexem.


Ochrana poskytovatele podnětu


Zaměstnanec, který podnět podal a osoba, která jej přijala, s ním nakládají jako s důvěrnou informací. Informace není předána jakékoliv osobě ve společnosti či mimo ni bez souhlasu odpovědné osoby NWR nebo kteréhokoliv člena Komise pro šetření podnětů. Pokud je informace poskytována dále, je skryta identita zaměstnance. Informace je upravena tak, aby byla uchráněna anonymita zaměstnance.
OKD, a.s., vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.


Jak doručovat podněty


• Prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na recepci podniku a na vrátnicích jednotlivých dolů
• E-mailem na adresu schrankaduvery@okd.cz
• Vedoucímu odboru ochrany a kontroly na pevnou linku 596262055 nebo na mobil 702209577
• Tajemnici představenstva a dozorčí rady na mobil 603580838
• Předsedovi Komise pro šetření podnětů a vedoucímu útvaru interního auditu na pevnou linku 596262033
• Členovi Komise pro šetření podnětů a vedoucímu odboru právní služby na pevnou linku 596262039


• Písemně na adresu:
OKD, a.s., - schránka důvěry
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná

Zajímavosti