Profil společnosti

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

TATO SMĚRNICE (dále jen „Směrnice”) byla přijata představenstvem (dále jen „Představenstvo”) společnosti New World Resources Plc (dále jen „NWR”) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamžité účinnosti.

 

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

1. Poslání a působnost

1.1. Tato Směrnice platí pro všechny fyzické osoby, které jsou zaměstnané nebo na základě jiné skutečnosti vykonávají práci pro NWR nebo pro subjekty přímo či nepřímo ovládané NWR (dále jen „Členové Skupiny” a společně „Skupina”). Toto vymezení zahrnuje všechny členy Představenstva NWR, zaměstnance na částečný úvazek, dočasné pracovníky a dodavatele, kteří jsou zaměstnaní ve Skupině nebo vykonávají pro Skupinu práci (dále jen „Zaměstnanci”). Směrnice se dále vztahuje na veškeré subjekty, které pro Skupinu nebo jejím jménem poskytují služby (dále jen „Přidružené osoby”) . V odůvodněných případech se považuje odkaz na NWR za odkaz na všechny Členy Skupiny.

1.2. Každý Zaměstnanec, Člen Skupiny a Přidružená osoba jsou povinni za všech okolností jednat v souladu s nejvyššími standardy kladenými na osobní a profesionální bezúhonnost, příslušnými zákony a předpisy, jsou povinni bránit porušování zákonů a dodržovat příslušná pravidla chování.

1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že je NWR povinna přijmout náležitá opatření k tomu, aby Přidruženým osobám bránila v korupčním jednání realizovaném pro NWR nebo jejím jménem, vztahuje se tato Směrnice na Přidružené osoby.

1.4. Profesionální a etické chování NWR zabezpečí silný základ pro trvale udržitelný růst. Boj s podplácením, korupcí a podvody je důležitou součástí tohoto strategického cíle a tato Směrnice vyjadřuje závazek Představenstva uplatňovat nulovou toleranci k veškerým podobám podplácení a korupce, včetně plateb úředním osobám za urychlené vyřízení věci (tzv. „všimné”). Tato nulová tolerance platí pro veškerá obchodní jednání a transakce NWR prováděné ve všech zemích, ve kterých NWR působí.

1.5. Každý Zaměstnanec je odpovědný za své činy a chování, a hraje důležitou roli při ochraně dobrého jména Skupiny. Pokud se jakýkoli Zaměstnanec domnívá nebo má dostatečné důvody se domnívat, že došlo k porušení této Směrnice, je povinen toto podezření bezodkladně ohlásit prostřednictvím Postupu pro ohlašování nekalých praktik (Whistleblower Procedure), který tvoří přílohu Etického a obchodního kodexu.

1.6. Tato Směrnice bude zavedena v celé Skupině. Představenstvo požaduje, aby generální ředitelé všech Členů Skupiny, aby bezodkladně přijali a zavedli směrnici, která bude přesně a současně přiměřeně odpovídat této Směrnici.

Jako součást zavádění této Směrnice bude závazek Představenstva potírat korupční jednání převeden do podoby vhodných a na míru uzpůsobených sdělení, návodů a školení pro Zaměstnance a tam, kde je to nezbytné, také pro Přidružené osoby.

Představenstvo zdůrazňuje, že tato Směrnice je založena na průběžném posuzování rizik, a proto bude v průběhu času nadále doplňována. Všechny změny této Směrnice musejí být řádně a včas zavedeny.

1.7. Představenstvo požaduje náležité ujištění, že jeho cíle při předcházení korupčnímu jednání byly dosaženy. Jako součást tohoto ujištění obdrží Představenstvo prostřednictvím Výboru pro audit a řízení rizik NWR (dále jen „Výbor”) každoročně od každého Člena Skupiny potvrzení, kterým bude osvědčeno, že Směrnice byla v jeho případě plně zavedena a že Člen Skupiny Směrnici dodržuje tak, jak ji v souladu s odstavcem 1.6 zavedl. Toto potvrzení musí rovněž obsahovat podrobnosti o veškerých odchylkách od Směrnice, seznam aktuálních rizik korupčního jednání, kroky ke snížení těchto rizik, veškeré zjištěné případy korupčního jednání a obvinění z těchto jednání, a výsledky souvisejících šetření.

 

2. Účel

2.1. Tato Směrnice doplňuje Etický a obchodní kodex NWR a klade důraz na závazek Představenstva zabezpečovat profesionální a etické chování a reflektovat příslušné právní změny, zejména Zákon Spojeného království o potírání korupce z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) (dále jen „Zákon”).

2.2. Zákon definuje čtyři trestné činy týkající se korupčního jednání a zavádí koncept trestného činu spáchaného obchodní společností, která nezabránila korupčnímu jednání prováděnému jejím jménem. Zákon dále pro soudy Spojeného království zavádí celosvětovou soudní příslušnost pro korupční trestné činy, spáchané osobami v působnosti Zákona, bez ohledu na to, kde k příslušnému trestnému činu došlo.

2.3. Tato Směrnice je základem pro zavedení přiměřených postupů, jejichž účelem je nejen zabraňovat přijímání nebo nabízení úplatků jménem NWR, ale v širším smyslu potírat a bránit všem druhům podplácení a podvodů prováděných ve Skupině a jejím jménem.

2.4. Tato Směrnice se zaměřuje na obsah jednání, spíše než na jeho formu nebo na to, v jaké roli se jedná.

 

3. Zákaz podplácení

3.1. Podplácení se ve všech jeho podobách zakazuje. NWR nesmí za žádných okolností nabízet, slibovat, vyžadovat, obdržet nebo souhlasit s tím, že obdrží, jakoukoli hodnotnou věc, jejímž účelem je ovlivnit výsledek úředního nebo obchodního rozhodnutí nebo podnítit nesprávný výkon funkce nebo činnosti, o které se má za to, že má být vykonána v dobré víře nebo nestranně, osobou, od které se takový způsob výkon funkce nebo činnosti očekává.

3.2. Podplácení má mnoho různých podob, patří mezi ně mimo jiné:
 Aktivní podplácení; tj. nabízení, slibování nebo poskytnutí finanční nebo jiné výhody jiné osobě;
 Pasivní úplatkářství; tj. požadování, souhlasení s obdržením nebo přijetí finanční nebo jiné výhody od jiné osoby;
 Platby úředním osobám za urychlené vyřízení věci (tzv. „všimné”); tj. veškeré malé platby za rutinní úřední úkony, na které by NWR jako plátce měla právní nebo jiný nárok.

3.3. Není žádný rozdíl v tom, zda fyzická nebo právnická osoba obdržela nebo nabídla úplatek – veškeré korupční jednání představuje porušení této Směrnice a právních předpisů. Představenstvo se zavázalo podniknout náležité kroky k zamezení korupčnímu jednání a k identifikaci a řešení zjištěných porušení.

3.4. Žádný Zaměstnanec nebude přeřazen na nižší pozici, nebude pokutován a nebude postižen jinými negativními následky v případě, že odmítne podplácet, a to i tehdy, pokud takové odmítnutí povede ke ztrátě obchodní příležitosti.

 

4. Zákaz podvodů

4.1. Podvody poškozují NWR a všechny osoby, které mají zájem na řádném fungování NWR. NWR uplatňuje vůči podvodům nulovou toleranci. NWR nehodlá tolerovat žádné podvody a podnikne okamžité a rozhodné kroky, pokud zjistí, že se jakýkoli Zaměstnanec nebo Přidružená osoba dopustili podvodného jednání nebo se o ně pokusili.

4.2. Podvod je v zákoně definován mnoha způsoby, ale pro účely této Směrnice se jím rozumí úmyslné klamání nebo zamlčení, učiněné za účelem dosažení osobního nebo obchodního prospěchu nebo za účelem poškození NWR nebo jiného subjektu nebo osoby. Podvod je druhem trestné činnosti a zahrnuje zneužití funkce či záměrné uvedení nepravdivých údajů za účelem dosažení osobního prospěchu. Může k němu dojít v různých situacích, včetně zpronevěry, uvádění nepravdivých nebo nadměrných výkazů nákladů, zneužívání peněz svěřených pro jiné účely, vedení falešného účetnictví a padělání listin a podpisů.

 

5. Dary a jiné pozornosti

5.1. Tato Směrnice stanovuje jasná pravidla pro poskytování darů a jiných výhod. Účelem těchto pravidel je předcházet tomu, aby poskytované dary a jiné výhody ovlivňovaly nebo vyvolávaly dojem, že ovlivňují NWR a její obchodní rozhodnutí, čímž mají tato pravidla za cíl snížit obchodní a reputační rizika hrozící NWR.

5.2. Žádný Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem svých povinností vyžadovat dary, výhody nebo jiné pozornosti.

5.3. Žádný Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem svých povinností nabízet, přijmout nebo si ponechat jakékoli dary, výhody nebo jiné pozornosti, které nesplní jakoukoli z následujících podmínek. Dar, výhoda nebo jiná pozornost musí:

(i) být přiměřené hodnoty;
(ii) odpovídat obchodním zvyklostem ;
(iii) být úměrné dané příležitosti;
(iv) odpovídat postavení osob, jimž jsou poskytovány;
(v) být nepeněžité a
(vi) nabízeny nikoliv za účelem zachování nebo získání výhody při podnikání, včetně ovlivnění nebo možného ovlivnění smluvního nebo jiného důležitého jednání.

Uvedené podmínky představují „Test”.

5.4. Pokud jsou podmínky Testu splněny, může Zaměstnanec dar, výhodu nebo jinou pozornost nabídnout nebo přijmout, je-li bezodkladně ohlášena správci registru darů a jiných pozorností (dále jen „Registr”), aby byla zapsána do Registru. Za účelem zápisu do Registru musí Zaměstnanec o daru, výhodě nebo jiné pozornosti poskytnout následující informace:

(i) datum, kdy došlo k nabídnutí daru, výhody nebo jiné pozornosti;
(ii) identifikaci organizace nebo osoby, která dar, výhodu nebo jinou pozornost nabídla;
(iii) popis daru, výhody nebo jiné pozornosti;
(iv) jméno a funkci osoby, která dar, výhodu nebo jinou pozornost přijala; a
(v) odhadovanou hodnotu daru, výhody nebo jiné pozornosti.

Správce Registru zajistí, že výše uvedené údaje budou do Registru řádně zaznamenány. Zaznamenán bude rovněž postup zaujatý ve vztahu k daru, výhodě nebo jiné pozornosti.

5.5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat splnění podmínek Testu v případě darů, výhod nebo jiných pozorností, jejichž hodnota přesahuje 300 EUR na osobu, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti.

5.6. Pokud dar, výhoda nebo jiná pozornost nesplní podmínky Testu, musí být odmítnuty, s výjimkou případů, kdy:

(i) by odmítnutí způsobilo urážku dárce nebo by bylo urážlivé vzhledem k okolnostem; a
(ii) Zaměstnanec si dar, výhodu nebo jinou pozornost neponechá.

V takovém případě finanční ředitel NWR, nebo v případě jiného Člena Skupiny generální ředitel tohoto Člena Skupiny, určí, jak má být s darem naloženo. Dar může být věnován dobročinné organizaci nebo prodán a výtěžek následně věnován dobročinné organizaci.

5.7. Registr musí být pravidelně, alespoň jednou za čtvrtletí, kontrolován. V NWR a New World Resources N.V. tuto kontrolu provádí Interní audit NWR. Veškeré podezřelé nesrovnalosti nebo nepřípustné dary, výhody nebo jiné pozornosti a podezření na ně musí být ohlášeny příslušnému Výboru a musí být podniknuty kroky k zajištění souladu zjištěného stavu s touto Směrnicí.

5.8. Směrnice, které vydají Členové Skupiny v souladu s odstavcem 1.6, stanoví podrobná pravidla pro provedení článku 5 v rámci příslušné dceřiné společnosti.

 

6. Sponzoring, dary na dobročinné a politické účely

6.1. NWR má silný pocit sounáležitosti s regiony, ve kterých působí, a přispívá v nich ke zlepšení kvality života. NWR věří v transparentní vztahy s regiony a při jednání s nimi postupuje čestně a v dobré víře.

6.2. Jakékoli provádění sponzoringu, dobročinných aktivit a poskytování darů a příspěvků Skupinou musí být v souladu s touto Směrnicí.

6.3. NWR nesmí poskytovat příspěvky na politické účely v jakékoli podobě, ať již politickým stranám, na politické záležitosti nebo na podporu konkrétních kandidátů.

 

7. Jednání s veřejnými funkcionáři

7.1. NWR vystupuje při jednáních s veřejnými funkcionáři, včetně představitelů samosprávy nebo vlády, jako respektovaná a transparentní organizace.

7.2. Při jednáních s veřejnými funkcionáři, včetně zahraničních veřejných funkcionářů, musí NWR vždy jednat v souladu s touto Směrnicí, všemi ostatními příslušnými interními směrnicemi, zákony a předpisy.

 

8. Finanční řízení

8.1. Veškeré transakce finanční povahy musejí být včas a přesně zaznamenány v souladu se všemi interními a externími standardy, postupy a zásadami pro vedení účetnictví a finančního výkaznictví. Záznamy o vykázaných výdajích musí obsahovat alespoň částku, datum a identifikaci Zaměstnance, který platbu provedl a obdržel.

8.2. Interní audit NWR monitoruje systémy interních účetních kontrol používaných v NWR za účelem posouzení, zda jsou transakce prováděny řádně. Veškeré transakce musejí být prováděny v souladu s příslušnými směrnicemi a postupy.

 

9. Informování Zaměstnanců a Přidružených osob o Směrnici a jejich školení

9.1 Školení představují důležitou součást boje proti korupčním jednáním a při uskutečňování závazku NWR potlačovat korupční jednání. NWR se zavazuje neustále zlepšovat školení poskytované o této Směrnici. Hlavním účelem školení je potlačovat korupční jednání tím, že se zvyšuje povědomí o Směrnici a zlepšuje porozumění jejímu účelu.

9.2 Provádění školení je založené na posouzení rizikovosti a jeho poskytování zohledňuje skutečnost, že hrozba podplácení se v různých zemích a u různých aktivit a oblastí činnosti liší. Při určování úrovně rizika vztahujícího se k Zaměstnancům a Přidruženým osobám NWR použije veškerá relevantní kritéria, včetně zohlednění oblastí, za které tyto osoby nesou odpovědnost, jako jsou například přístup k peněžním prostředkům, vliv na rozhodování a přidělování smluv a jiné kontakty s externími stranami a úřady. Na základě posouzení úrovně rizika budou všichni Zaměstnanci a Přidružené osoby příslušným způsobem proškoleni. Účast na školení je povinná.

 

10. Kontrola Přidružených osob

10.1 NWR nebude tolerovat žádné aktivity Přidružených osob, které zahrnují jakoukoli formu podplácení nebo korupce, a jsou prováděny přímo či nepřímo jménem NWR. Přidružené osoby musejí jednat v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními zákony o potírání korupce a touto Směrnicí.

10.2 U všech Přidružených osob musí být provedena kontrola (due diligence) založená na posouzení jejich rizikovosti (dále jen „Kontrola”). Kontrola musí být dokončena před uzavřením smlouvy s Přidruženou osobou (nebo, případně, před uzavřením nové smlouvy se stávající Přidruženou osobou po přijetí této Směrnice) a musí být periodicky opakována, aby se zajistilo, že nedošlo ke změně v rozsahu, ve kterém je vystavena riziku korupčního jednání. Postupy vedoucí ke snížení zjištěných rizik, které byly stanoveny Kontrolou, musí být realizovány před tím, než NWR vstoupí do jakéhokoliv obchodního vztahu s Přidruženou osobou nebo než se bude v takovém vztahu pokračovat.

10.3 Odpovědnost za identifikaci Přidružené osoby, posouzení úrovně rizika podplácení, provedení příslušné Kontroly a opatření ke snížení rizik nese Zaměstnanec, který vede jednání o smlouvě. Tento zaměstnanec musí před uzavřením příslušné smlouvy interně osvědčit soulad svého postupu s článkem 10 Směrnice (tj. osvědčit posouzení rizika podplácení, provedení Kontroly a přijetí vhodných opatření ke snížení rizik). Potvrzení musí být uchováváno v příslušné složce týkající se smlouvy.

10.4 Takový Zaměstnanec je povinen:
(i) posoudit úroveň rizika korupčního jednání vyplývajícího ze vztahu s Přidruženou osobou; a
(ii) na základě výsledku posouzení rizik zvolit vhodný soubor kontrolních opatření, která mohou zahrnovat:
• dotazování;
• nepřímé šetření;
• obecné nebo specificky zaměřené ověřování informací; nebo
• přímé žádosti a potvrzení;
(iii) na základě výsledků Kontroly navrhnout a provést vhodná opatření ke snížení rizik.

10.5 Tato vhodná opatření ke snížení rizik mohou zahrnovat přijetí konkrétních smluvních podmínek, poskytnutí výtisku této Směrnice a jiných příslušných postupů, navržení nebo vyžadování protikorupčního školení a předkládání potvrzení o souladu jednání Přidružené osoby s výše popsanými standardy.

10.6 V případě jakýchkoli pochybností o aplikaci článku 10, zejména ve vztahu k identifikaci Přidružené osoby, Zaměstnanec vedoucí jednání o smlouvě může věc projednat s právním oddělením (pokud Zaměstnanec vykonává práci v právním oddělení, musí věc projednat s vedoucím právního oddělení, případně s tajemníkem společnosti (Company Secretary).

 

11. Posouzení rizika podplácení

11.1 Každý Člen Skupiny musí pravidelně nebo na žádost Výboru nebo příslušného představenstva provést posouzení rizik, aby zajistil, že je znám jeho rizikový profil v oblasti podplácení a korupce, a že příležitosti pro podplácení nebo korupci byly identifikovány a v souvislosti s nimi byla přijata příslušná opatření.

11.2 Na úrovni dceřiných společností musí být (i) výsledky posouzení rizika podplácení, (ii) důkazy o podplácení a (iii) plány na snížení rizika, ihned oznámeny příslušným generálním ředitelům nebo představenstvům a také manažerovi řízení rizik Skupiny (Group Risk Manager). Ten s nimi dle potřeby, nejméně však jednou ročně, seznamuje Výbor.

11.3 V případě NWR provádí posouzení rizika podplácení manažer řízení rizik Společnosti, který s výsledky tohoto posouzení, společně s (i) důkazy o korupčním jednání a (ii) plány na snížení rizik, seznamuje dle potřeby, ale nejméně jednou ročně, Výbor.

 

12. Oznamování podezření na porušení této Směrnice

Veškerá podezření na porušení této Směrnice, včetně informací o všech nedostatcích nebo podezřelých nesrovnalostech, které se vztahují k podplácení, podvodům a korupci, musejí být oznámena prostřednictvím Postupu pro oznamování nekalých praktik.

 

13. Porušení

13.1 Veškerá podezření na porušení této Směrnice budou důkladně prošetřena a mohou vést ke kázeňským postihům, včetně ukončení pracovního poměru nebo ukončení smluvních vztahů, vždy v souladu s příslušnými zákony.
13.2 Žádnému Zaměstnanci ani Přidružené osobě nehrozí žádné negativní následky, pokud v dobré víře vyjádří své podezření na porušení této Směrnice.

13.3 V případě podezření, že je porušení této Směrnice trestným činem, NWR zajistí, že toto porušení bude oznámeno policii a jiným příslušným orgánům nebo že budou splněny jiné relevantní povinnosti.

 

14. Návod

Za účelem poskytnutí praktického návodu k této Směrnici vydá NWR dokumenty označené jako Časté otázky a Scénáře, které popisují skutečné životní situace a poskytují další informace o Kontrole. Tyto dokumenty představují jen návod či vysvětlení a žádný z nich tuto Směrnicí nemění ani ji nenahrazuje.

Jakákoliv další vysvětlení týkající se této Směrnice poskytne příslušný tajemník společnosti.

 

15. Kontrola a posuzování

15.1. Výbor každoročně přezkoumá tuto Směrnici, společně se zprávami vypracovanými podle této Směrnice Manažerem pro řízení rizik Skupiny.

15.2. Veškeré změny této Směrnice navrhuje Představenstvu Výbor.

15.3. Tato Směrnice bude zveřejněna na internetové stránce NWR.