Odpovědná firma

Criminal compliance program

Společnost OKD, a.s. (dále jen „Společnost“) vytváří systém interních opatření a postupů za účelem prevence, detekce a reakce na neetická a protiprávní jednání či hrozící nebo vzniklé škodní události, včetně pokusu nebo návodu, aby jednak řešila podněty oznamovatelů na jednotlivá porušení, a jednak chránila Společnost před případnými následky těchto jednání přičítaných Společnosti.

 

Dokumenty

Zásady criminal compliance programu v OKD, a.s. (ZCCP)
Protikorupční program
Etický kodex

 

Oznamování

Oznamovatelem je každý zaměstnanec, manažer nebo člen orgánu Společnosti a také jakákoliv třetí osoba (odběratel, dodavatel apod.).
Oznamování neetického jednání zaměstnancem se řeší podle postupu dle Etického kodexu společnosti prostřednictvím Komise pro šetření podnětů.
Oznamování závažného protiprávního jednání se řeší podle postupu dle ZCCP, tj. v případě odhalení jakéhokoliv závažného protiprávního jednání (včetně pokusu nebo návodu) je zaměstnanec, člen managementu povinen oznámit toto jednání rovněž na Compliance officera.
Ochrana oznamovatele a jeho osobních údajů je zaručena.

 

Způsoby doručování oznámení Společnosti

  • fyzicky doručit prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na recepci podniku a na vrátnicích důlních lokalit
  • e-mailem na adresu: schrankaduvery@okd.cz
  • písemně zaslat na adresu společnosti – OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
  • telefonicky na dotčené zaměstnance společnosti( tajemnice představenstva: tel. č. 602580838, vedoucí odboru ochrany a kontroly: tel. č. 596262055, vedoucí útvaru interního auditu: tel. č. 596262009, compliance officer: 596262384.