Naše komunita

Nadace OKD

rso_0041_2.jpgNadace OKD byla založena v roce 2008 a postupně se zařadila mezi respektované lídry podporovatelů neziskového sektoru v České republice. Jejím cílem je podporovat a rozvíjet duchovní hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb.

 

Kromě OKD a její mateřské společnosti NWR jsou významnými dárci nadace sesterské a spřátelené firmy (AWT, OKK Koksovny, Green Gas, RPG RE).


Prostřednictvím programů Pro Region a Pro Evropu, tří fondů (Krizový fond, Operativní fond, Rozvojový fond) a programů Sídliště žije a Srdcovka podpořila nadace od svého vzniku do roku 2015 téměř 1969 projektů a rozdělila mezi neziskové organizace a obce 290 miliónů korun.

 

 

Programy Nadace OKD

 

Pro region v sobě od roku 2015 spojuje původní programy Pro zdraví, Pro budoucnost a Pro radost. Zřetel je brán především na dopad projektu pro cílovou skupinu ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje.

 

Podporované oblasti:

Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče;
Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení;
Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených;
Pracovní rehabilitace;
Podporované zaměstnávání;
Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity;
Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace;
Péče a obnova nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické hodnoty;
Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, komunitní akce v obci/městě/regionu;
Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti a mládež a mezigenerační aktivity).

 

 

Pro Evropu - nadace si uvědomuje, že s postupující evropskou integrací se není možné uzavřít pouze do vlastního regionu, ale je třeba brát v úvahu celoevropský kontext. Nabízí proto neziskovým organizacím podporu při získávání prostředků z fondů EU. Projekty mohou získat finanční podporu Nadace OKD na zajištění odborného zpracování projektu s cílem maximalizovat šance uchazeče na získání evropské finanční podpory.

 

Podporované aktivity:

Vytvoření studie proveditelnosti;
Zpracování finanční a ekonomické analýzy;
Vyplnění a podání žádosti o dotaci;
Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků dotačního programu;
Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz;
Vypracování marketingového průzkumu;
Vypracování analýzy potřeb;
Vzdělávání zaměstnanců žadatelů zaměřené na přípravu a řízení projektu.

 

Srdcovka - program podporuje aktivní zaměstnance OKD i dalších dárcovských firem, kteří se ve svém volném čase věnují veřejně prospěšným aktivitám a rozvoji občanské společnosti. Prostřednictvím zjednodušeného grantového řízení mohou požádat o finanční podporu na činnost organizací, v nichž se dobrovolně angažují.


Od roku 2015 přijala nadace rozhodnutí, že její veškerá podpora bude směřovat do měst a obcí v Moravskoslezském kraji, kde vyvíjí aktivitu její dárcovské společnosti.

 

Více informací na www.nadaceokd.cz.