Případové studie

Heřmánek

hermanek2.jpgSpolečnost OKD je od roku 2005 generálním partnerem Domu na půli cesty Heřmánek v Karviné a každoročně se významně finančně podílí na provozu tohoto zařízení. V roce 2010 těžařská společnost přispěla Heřmánku částkou 600 000 korun.

 

Domy na půl cesty poskytují ubytování většinou pro osoby do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Heřmánek aktuálně poskytuje ubytování ve 14 pokojích a ve dvou startovacích bytech pro celkem 21 osob.
Služba zahrnuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.


Úkolem domu na půli cesty je prostřednictvím poskytnutí ubytování a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci klientů do té míry, aby nebyli nadále závislí na pomoci společnosti, přebrali plnou zodpovědnost za své chování a byli schopni žít běžným občanským životem. Cílem je také snaha o zapojení klienta do pracovního procesu. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle je naučit klienta pracovním návykům formou tzv. pracovních terapií (tj. simulace zaměstnání).


Od roku 2008 zároveň při Domu na půli cesty Heřmánek funguje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, které pomáhá bezprostředně řešit nepříznivou situaci v rodině nezletilým ve věku 16 až 18 let, již nemohou nadále setrvat v rodině (násilí, alkoholismus a jiné sociálně patologické jevy v rodině). Pobyt dítěte v ZPDVOP Heřmánek umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a přirozeným socio-kulturním prostředím a pokračovat ve studiu na stejné škole. Navíc existuje možnost, že situace v rodině se stabilizuje natolik, že do ní bude moci vrátit. A to aniž by bylo umístěno v zařízení ústavní výchovy.

 

OKD tak svou podporou přispěla k tomu, že Dům na půli cesty Heřmánek se stal na podzim roku 2010 vítězem Ceny kvality v oblasti poskytování sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Cena kvality je nejprestižnější ocenění, které může organizace či firma získat.

Zajímavosti