Naše životní prostředí

Ochrana vodních zdrojů

rso_0147.jpgHlubinná těžba černého uhlí je náročná na spotřebu vody. Společnost OKD si uvědomuje environmentální rizika spojená s vypouštěním několika typů vod do okolních toků. Proto dbá na striktní dodržování všech právních předpisů související s využitím, recyklací a vypouštěním vod do okolních ekosystémů.

 

Společnost OKD vypouští do okolního prostředí a vodních toků několik typů vody. Výrazný akcent je kladen na její recyklaci a další použití, případně na adekvátní vyčištění předtím, než bude vypuštěna.

 

Odpadní voda z úpraven uhlí se technologicky upravuje přímo v úpravnách. Předčištěná voda se vypouští do venkovních průmyslových čistíren odpadních vod, ve kterých probíhá další postupná sedimentace zbytkových kalů - nerozpuštěných látek. Vyčištěná voda se vypouští do vodních toků, nebo se odebírá jako voda recirkulovaná zpět do úpraven uhlí.

 

Splašková odpadní voda (sociální a hygienické zařízení pro zaměstnance) se čistí v klasických biologických čistírnách odpadních vod (Důl Paskov a ČSM). Tam, kde není zbudována biologická čistička, se vzhledem k velkému naředění z koupelen voda vypouští společně s odpadními vodami z úpravny do průmyslových čistíren.

 

Důlní voda není podle Horního zákona (Zákon č. 44/1988 Sb.) považována za vodu odpadní a je přečerpávána po předčištění v žumpovních překopech v dole na povrch a vypouštěna do vodních toků.

Na dolech OKD jsou realizována opatření, která ve svém důsledku povedou k efektivnějšímu využívání vody a omezení jejího objemu:

 

  • Na dolech se postupně budují klimatizační jednotky s uzavřeným vodním okruhem, které díky recyklaci šetří odběr a úpravu užitkové vody pro důl.
  • Technologie čistění odpadních vod na úpravně uhlí jsou dalším z opatření přispívajících k efektivnějšímu využívání vody. Předčištěná voda z posledních čisticích stupňů průmyslové čistírny odpadních vod se používá jako recyklovaná voda do úpraven uhlí.
  • K efektivnímu dočištění důlních vod od nerozpuštěných látek v podzemí se plánuje použití srážedla k vyvločkování jemného kalu přímo v dole.

 

Důlní vody ale nepředstavují jen problematický faktor s negativním dopadem na životní prostředí. Jsou trvale využívány k léčebným účelům v okolních lázních Darkov a Klimkovice. V minulosti se z nich vyráběla i léčivá darkovská sůl.