Naše životní prostředí

Rekultivace

karvinsky_potok_1.jpgKrajina na Karvinsku a Ostravsku se díky rekultivačním projektům v posledních letech výrazně mění. Společnost OKD realizuje komplexní řešení zahlazování následků hornické činnosti, které je souborem dílčích kroků a činností vedoucí k odstranění dopadů těžby na okolní krajinu.


Cílem rekultivačních projektů je návrat krajiny, která byla zásadně proměněna lidskou činností, do přirozeného stavu, v němž území funguje jako soběstačný ekosystém s původními živočišnými a rostlinnými druhy. Ty se podle zkušeností do těchto lokalit postupně vrací a dávají vzniknout novému unikátnímu ekosystému s výskytem vzácných druhů fauny a flóry.


Přístup OKD je i přes svou finanční náročnost nejrychlejší cestou, jak do krajiny poznamenané těžbou vrátit přírodu a umožnit její využívání lidmi. Tento fakt má v hustě osídlené aglomeraci Moravskoslezského kraje s nedostatkem volných ploch využitelných pro volnočasové aktivity velký význam.


Rekultivace probíhaly v roce 2013 na rozloze 746 hektarů. V realizaci bylo 48 větších rekultivačních projektů, z toho 9 akcí bylo hrazeno ze státních prostředků prostřednictvím MF ČR a zbývajících 39 z vlastních zdrojů OKD. Celkové náklady dosáhly 281 miliónů korun. 241 milionů pocházelo ze zdrojů OKD, 40 z prostředků MF ČR. V projektové přípravě do roku 2018 je zahrnuto dalších asi 22 významných rekultivačních akcí.