Naši lidé

Bezpečnost

bezpecnost.jpgBezpečnost zaměstnanců je pro OKD prioritou a tuny vytěženého uhlí nebo příznivé hospodářské výsledky nemohou za žádných okolností vynahradit zdraví a životy zaměstnanců. Firma nadále pokračuje ve zvyšování bezpečnostních standardů a snižování rizika pracovních úrazů.

 

Počet úrazů v  dolech OKD v roce 2013 meziročně klesl o 14 procent z 238 v roce 2012 na 208. Úrazová četnost (LTIFR) jako celosvětově uznávaný ukazatel bezpečnosti práce, který zjednodušeně řečeno vyjadřuje počet pracovních úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti na milion odpracovaných hodin, se snížila z 11,29 v roce 2009 na 7,37 v roce 2013. Všechny údaje zahrnují také pracovníky dodavatelských firem všech národností.

Program PERSPektiva 2015, který definuje snahu zapojit do procesu zlepšování úrovně bezpečnosti při práci a ochrany zdraví na pracovišti všechny zaměstnance, stanovuje jako cílovou hodnotu úrazové četnosti v roce 2015 hodnotu 5. Společnost OKD je rozhodnuta realizovat veškerá opatření, aby byl tento cíl splněn.

  

SAFETY 2010

V roce 2008 vyhlásila společnost OKD program SAFETY 2010, během něhož investovala více než půl miliardy korun do nákupu nejmodernějších pracovních a ochranných pomůcek. Dodávky začaly v roce 2008 a v roce 2010 došlo k jejich kompletaci. Nové osobní pracovní a technické prostředky přispěly k zvýšení bezpečnosti pracovníků a zvýšily komfort pracovního prostředí. Jde o špičkové výrobky, jimiž jsou vybaveny doly v nejvyspělejších zemích světa.
V  dolech OKD došlo k obměně pracovních bot, triček a fáraček, které jsou zvýrazněny reflexními pruhy, košil a ochranných přileb s očním štítem. Zaměstnancům byla přidělena nová osobní svítidla T 1005.1. Důlní pracovníci obdrželi indikační a detekční přístroje Drӓger X-am a sebezáchovné přístroje OXY K 50 S.

Bezpečnost v roce 2013

V roce 2013 nadále probíhala obměna a modernizace osobních ochranných pracovních prostředků (např. páteřové a loketní chrániče) a vybavení zaměstnanců nejmodernějšími měřicími a bezpečnostními přístroji (multidetektory plynů s osazeným kyslíkovým čidlem). Celkem společnost pořídila pro své zaměstnance moderní ochranné a technické pomůcky v hodnotě více než 83 milionů Kč.
Zároveň byla realizována řada technických a organizačních opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích a v březnu 2013 byla na Závodě Důl Karviná, lokalitě ČSA uvedena do provozu centrální povrchová klimatizace, do jejíž výstavby v letech 2010-2013 investovala společnost OKD téměř 381 milionů Kč.
V oblastech s nebezpečím 3. stupně důlních otřesů byl úspěšně provozován systém identifikace zaměstnanců typu ISI (aktivní TAG). Zároveň byl v dolech nasazen komunikační kabel skládající se z kabelu a transceiverů, dodaný společnosti ZAM-SERVIS s.r.o., která dodala systém ISI pro celé OKD v rozsahu 242 kusů čteček, 31 koncentrátorů dat a 14 000 kusů identifikačních čipů. Byly dokončeny montáže rychloměrů na důlní kolejové a závěsné lokomotivy v dolech i Závodě servisních služeb. Pro zvýšení bezpečnosti při chůzi v dole byla realizována technická opatření jako například instalace pochůzných ocelových roštů, značení útěkových cest při snížené viditelnosti, instalace osvětlení v místech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, či zabezpečení technologických mezer sklopných můstků v nárazištích.

 

Motivujeme zaměstnance k bezpečnému chování

Motivace zaměstnanců je pro zvyšování bezpečnosti v dolech klíčovým faktorem. Odpovědnost leží na bedrech každého jednotlivého pracovníka, který má zodpovědnost za zdraví své i svých kolegů. V roce 2013 firma pokračovala v motivačním programu „Bezpečné pracoviště“.
Kolektivy byly hodnoceny a kontrolovány techniky, zástupci OKD i odborovými organizacemi v dodržování pořádku na pracovišti a přístupových cestách, vedení důlního díla a větrání či udržování bezvadného stavu strojního a elektro zařízení. Nejlepší kolektiv v úseku rubání obdržely 50 000 Kč, v přípravě 20 000 (15 000 Kč za druhé a 10 000 za třetí místo), ve vybavování a likvidaci 30 000. 

Společnost OKD vyhlásila individuální soutěž, do níž byli zařazeni všichni pracovníci OKD i dodavatelských firem bez ohledu na národnost, kteří neměli v roce 2013 registrovaný pracovní úraz. Do losování bylo zařazeno více než 14 000 pracovníků. V rámci každého dolu se zároveň losovalo o zájezd pro dvě osoby v hodnotě 50 000 korun a další ceny.
Společnost vyhlásila novou bezpečnostní akci „AUTOTRÉNINK“, jejímž cílem bylo vštěpit zaměstnancům návyk sebekontroly, aby se před zahájením práce vždy zamysleli, jaké nebezpečí jim hrozí a zda svým jednáním nemůžou ohrozit někoho jiného.
V rámci prevence a ochrany zdraví pokračovala již VI. etapou vitaminizace u vybraných důlních zaměstnanců a byly nakoupeny defibrilační přístroje LIFEPAK 1000 určené k použití poučeným laikem.
Díky auditu bezpečnostní výuky a školení v Centrálním vzdělávacím středisku OKD bylo zkvalitněno školení zaměstnanců prostřednictvím aktualizace a doplnění nových realizačních vzdělávacích projektů a vytvořením nových výukových skript. Lektorský sbor byl rozšířen o bývalé techniky, kteří si velmi dobře osvojili práci s novými technologiemi a mohou předávat své zkušenosti dále.
Český báňský úřad udělil Závodu Důl Karviná v roce 2013 Zlatého Permona za bezpečnou těžbu v roce 2012.