Budoucnost

Odstraňování oxidu uhličitého ze spalin při výrobě elektřiny z uhlí

uhli_komin.jpgOxid uhličitý (CO2) je produktem spalování všech uhlíkatých látek, uhlí nevyjímaje. Jde o jediný polutant, který dokáže příroda bezezbytku zpracovat a recyklovat - pro výstavbu svých těl jej zabudovávají rostliny, mořské řasy, koráli, zooplankton a další organismy. Kilometrová souvrství vápenců a dalších karbonátových hornin, stejně jako uhelné sloje, ložiska ropy a zemního plynu nejsou nic jiného než oxid uhličitý přeměněný činností živých tvorů na kámen.


V současnosti však nabývá na vrchu dosud nedostatečně prověřená teorie, podle které produkce CO2 při lidských aktivitách způsobuje změny klimatu. Přestože dosud nikdo neobjasnil, proč v minulosti docházelo i k větším klimatickým výkyvům, než pozorujeme dnes, přijímají se politická opatření proti vypouštění oxidu uhličitého. Protože produkce elektřiny v uhelných elektrárnách se na emisích CO2 celosvětově podílí přibližně jednou třetinou, je silný tlak ze strany politiků (zejména EU) a environmentálních hnutí tento podíl omezit.

 

CCS - ukládání CO2 do podzemních zásobníků

Odstraňování emisí CO2 ze spalin v uhelných elektrárnách je snazší než z jakýchkoliv jiných zdrojů. V současnosti se předpokládá, že bude postupováno především metodou CCS - Carbon Capture and Geological Storage (zachycování uhlíku a ukládání do podzemních zásobníků). Jako vhodné se pro jímání CO2 jeví geologické formace, z nichž byla vytěžena ropa a zemní plyn, netěžitelné uhelné vrstvy, solné dómy a podobné útvary s nepropusným nadložím. Jde o podobnou technologii, jakou využívají podzemní zásobníky zemního plynu pro vytváření rezerv. V podstatě jde u umělé zopakování procesů, při nichž se v dávné geologické minulosti vázal oxid uhličitý do hornin biologickými procesy.

 

Rizika

Uládání CO2 do podzemních zásobníků přináší i některé problémy. Především zvyšuje náklady na výrobu elektřiny. Proces také musí být natolik bezpečný, aby z podzemí plyn neunikal v časovém horizontu mnoha tisíc let. Někteří odborníci proto soudí, že vhodnější než ukládání pod zem by byl uzavřený cyklus využití uhlíku.