Uhlí: tradiční zdroj energie

Typy uhlí

Při přeměně rostlinné hmoty na nerost je možné sledovat prakticky plynulou posloupnost od původního biologického materiálu s nízkým obsahem uhlíku, vysokým podílem příměsí až po materiál s prakticky stoprocentním obsahem uhlíku v podobě grafitu (tuhy):

 

Typy a vznik uhlí

Ve skutečnosti je mezi mladšími a staršími typy uhlí rozdíl i v původu: černé uhlí prvohorního stáří vznikalo z přesliček, plavuní a kapradin, mladé hnědé uhlí z dřevin a dalších vyšších rostlin.

 

Obsah uhlíku a výhřevnost hlavních typů uhlí

 

typ podíl uhlíku výhřevnost
lignit 30 až 50 procent okolo 13 MJ/kg
hnědé uhlí 50 až 80 procent 15 až 20 MJ/kg
černé uhlí 80 až 90 procent 18 až 30 MJ/kg
antracit nad 90 procent 26 až 30 MJ/kg

 

Výhřevnost je teplo uvolněné shořením paliva na plynný oxid uhličitý CO2, oxid siřičitý SO2, dusík N a vodní páru H2O

 

Uhlí se z praktického hlediska rozlišuje také podle možnosti využití, například zplynovatelné uhlí, nebo koksovatelné uhlí, uhlí pro chemické výroby atd. V ostravsko-karvinském revíru se těží nejkvalitnější černé uhlí (včetně typů vhodných pro výrobu koksu) a antracit.