Povrchové jevy při těžbě

Povolování staveb v chráněném ložiskovém území

Stavební činnost nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) vyhrazeného nerostu je omezena ve smyslu ustanovení § 18 zák.č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném znění.

V CHLÚ lze zřizovat stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti. Orgán kraje může vydat souhlas s realizací stavby a zařízení po projednáním s obvodním báňským úřadem (OBÚ), pokud nebude ztíženo nebo znemožněno dobývání výhradního ložiska nebo u staveb ve zvlášť odůvodněných případech (§19 h.z.).

OBÚ navrhne podmínky pro umístění stavby v CHLÚ na základě stanoviska těžební organizace, ve kterém jsou posouzeny konkrétní vlivy poddolování v prostoru navrhované stavby a uvedeny požadavky na provedení stavby v souladu s platným dokumentem "Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava - město" a Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 28.3.1998.