Rekultivace

Kdo platí rekultivace?

Těžební organizace má povinnost tvořit ve smyslu horního zákona finanční rezervy na asanačně rekultivační stavby a důlní škody, a to od roku 1992. Tvorba i čerpání příslušných finančních prostředků v jednotlivých letech podléhá schválení OBÚ formou rozhodnutí po předcházející kontrole a stanovisku MŽP ČR k plnění plánu asanací a rekultivací a stanovisku dotčených měst a obcí.

V rámci  přípravy a schvalování důlně-technických plánů  jsou jejich součástí  i náklady na zahlazování následků hornické činnosti.

Těžební organizace odvádí v souladu s § 23a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) na účet příslušného báňského úřadu prostředky na úhradu odvodů z vydobytých vyhrazených nerostů. Z těchto výnosů pak báňský úřad převede na účet měst a obcí, jejichž území se nachází v dobývacím prostoru, příslušnou část prostředků (původně 50% nyní 75%) a do státního rozpočtu příslušnou část (původně 50%, nyní 25%). Tyto prostředky ve státním rozpočtu jsou pak uvolňovány v návaznosti na příslušné usnesení Vlády ČR na základě žádosti těžební organizace na vybrané asanačně rekultivační akce – ekologická dotace. Jedná se tudíž rovněž o prostředky těžebních organizací, které jsou přerozdělovány státem.

V období let 1995 – 2001 byla ze strany OKD, a. s., uplatněna vůči MPO ČR tzv. ekologická dotace na řešení asanačně rekultivačních staveb.

V roce 2003 a následně 2004 bylo zahájeno v rámci „Revitalizace Moravskoslezského kraje“ s vazbou na Projekt č. 44 - Zahlazení starých zátěží v OKD pět vybraných  asanačně rekultivačních staveb.

Vzhledem ke skutečnosti, že území řešené těmito AR stavbami bylo ovlivněno hornickou činností před rokem 1992, jsou náklady spojené s touto rekultivací hrazeny prostřednictvím MF ČR z prostředků z výnosů privatizace. Výběr dodavatele je řešen formou výběrového řízení (veřejná soutěž). Pro období r. 2006 a dále má OKD, a. s., připraveny další asanačně rekultivační akce v rámci „Revitalizace Moravskoslezského kraje“, které by měly být buď plně, nebo podílově hrazeny z výnosů  privatizace.

 

Rekultivační brožura

Rekultivační brožura [PDF]

Zajímavosti