Nowości

Ruszyła Kampania bezpieczeństwa 2015

Ruszyła Kampania bezpieczeństwa 2015

W roku ubiegłym odnotowaliśmy w ramach OKD osiem wypadków ze skutkiem śmiertelnym. To dla nas absolutnie nie do przyjęcia, komentował sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa za ubiegły rok 2014 dyrektor wykonawczy Dale Ekmark. „Musimy zrobić wszystko, co w naszych siłach, aby nie doszło do identycznej sytuacji w roku 2015. Naszym celem pozostaje zero wypadków ze skutkiem śmiertelnym,” podkreśla Ekmark dodając, że zapobieganie sytuacjom stwarzającym ryzyko oraz znaczący spadek wypadków przy pracy - to zadania dla każdego z nas.

Główne przesłanki Kampanii bezpieczeństwa
Głównym programem mającym pomóc osiągnąć opisane postanowienia jest w OKD tzw. Kampania bezpieczeństwa 2015, której mottem jest hasło: „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik”. Dokument spisany na kilku stronach wyznacza cele, jak również szczegółowo opisuje procedury w celu uzyskania pożądanych efektów. To przede wszystkim dalsze ulepszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w OKD, unikanie ofiar śmiertelnych i zmniejszenie częstotliwości wypadków na wartość 5,00.

Osiągnięcie ambitnych, jednak całkowicie niezbędnych postanowień władze spółki wydobywczej nie pozostawiają tylko na odpowiedzialności górników i dalszych szeregowych pracowników. Na odwrót, do kampanii włączają się aktywnie i przyjmują na siebie znaczną część odpowiedzialności. Potwierdzają to następujące postanowienia.

Władze OKD postanawiają:
* Zmienić kulturę w dziedzinie bezpieczeństwa pracy
* Bezpieczeństwo pracy musi być częścią składową jakiejkolwiek działalności, której podejmują się pracownicy
* Umożliwić aktywne włączenie się wszystkich pracowników do zapewnienia bezpieczeństwa pracy
* Przyjmować i rozwiązywać wszelkie podniety, które przekażą pracownicy
* Stwierdzić, jak pracownicy postrzegają kwestię bezpieczeństwa pracy. Jak przyjmują to, że mogą na nią wpływać bezpośrednio
* Uczyć pracowników myślenia w kategoriach bezpieczeństwa „przewidywać ryzyko, postrzegać go, eliminować”
* Promować system wzajemnej kontroli pracowników: „wzajemna czujność – kontrola – zaufanie = O.K.D.”
* Poddawać krytyce każdą rzecz niekorzystnie wpływającą na bezpieczeństwo pracy
* Uzyskać od pracowników informacje zwrotne o poziomie bezpieczeństwa pracy
*Uzmysłowić pracownikom, że firmie zależy na ich bezpieczeństwu i ich zdrowiu

Liczą na najbardziej doświadczonych
Władze spółki przy realizacji wymienionych zobowiązań liczą na wsparcie przede wszystkim ze strony tych, którzy w najwyższym stopniu wpływają na zachowanie pracowników na etatach robotniczych. Osób, które powinny iść przykładem, jeżeli chodzi o stosunek do pracy. Mówimy przede wszystkim o przodowych, technikach zmianowych, kierownikach odcinka czy inspektorach pracy na poszczególnych odcinkach.

Program wymieniania się informacjami o prawie wypadkach – 3N
Kampania bezpieczeństwa 2015 poza innymi obejmuje także Program wymieniania się informacjami o prawie wypadkach – 3N, o którym pisaliśmy już na łamach Górnika. Przypomnijmy, że z związku z nim władze OKD zobowiązały się do:
* Niekarania pracownika, który zgłosi prawie wypadek
* Po zgłoszeniu każdego prawie wypadku będzie ustalana przyczyna i wprowadzone odpowiednie środki do eliminacji powtórzenia takiej sytuacji stwarzającej ryzyko
* W wypadku stwierdzenia winnego nie karanie go, o ile nie będzie to czyn umyślny
* Prowadzić ewidencję zgłaszanych prawie wypadków i wprowadzonych środków zapobiegawczych
* Co miesiąc wykonać podsumowanie prawie wypadków w celu oceny osiąganych korzyści oraz nagradzać najlepszych pracowników.

Motywowanie do bezpiecznej pracy
W związku z wysiłkiem zmierzającym do osiągnięcia jak najlepszych wyników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Kampania 2015 zawiera szereg elementów motywujących. Między innymi współzawodnictwo załóg ścianowych, chodnikowych oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk o nagrody w wysokości od 20 do 80 tysięcy koron. Poszczególni pracownicy (robotnicy pracujący na dole i na powierzchni, wliczając w to firmy zewnętrzne), którzy spełnią kryteria bezpieczeństwa, zostaną objęci cokwartalnym losowaniem o bon pieniężny o wartości 1.000 CZK. Na rok bieżący przygotowano 1.140 sztuk takich bonów.
Dalszy element motywacyjny przygotowano w ramach Programu wymieniania się informacjami o prawie wypadkach – 3N. To na przykład weekendowy pobyt w wybranych ośrodkach rekreacyjnych.
Przyjemną nagrodę przygotowano dla osób, które ujawnią i jednocześnie ponad ramy swoich obowiązków służbowych doprowadzą do usunięcia stanu zagrożenia, lub dla tych, którzy w ramach CI zgłoszą pomysł racjonalizatorski zmierzający do poprawy stanu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ulepszenia środowiska pracy.
Kampania bezpieczeństwa 2015 obejmuje o wiele więcej bodźców motywujących – na przykład osobiste wyróżnienie przez dyrektora wykonawczego, ewentualnie prezesa zarządu NWR.

Zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
To już jednak wisienki na przysłowiowym torcie bezwypadkowej pracy w OKD. Do niej prowadzi trudna praca z ludźmi, roztropna walka z naturą, profesjonalne podejście do techniki, przemyślana ostrożność i wzajemna kontrola i okazywanie pomocy. Te wszystkie tematy podejmie szereg narad, szkoleń i dyskusji na temat BHP.

Przed spółką węglową OKD jest trudny rok. Pomimo tego najważniejszą rzeczą zostaje dla niej zdrowie i bezpieczeństwo pracowników etatowych i pracowników firm zewnętrznych. Kampania bezpieczeństwa 2015, która właśnie ruszyła, to podkreśla.

 

 

Atrakcje