Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa w OKD

Zasady bezpieczeństwa w OKD, S.A.

 • Przestrzegać wszystkich ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i innych postanowień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wyszukiwać, rozpoznawać i eliminować potencjalne niebezpieczeństwa mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.
 • Systematycznie monitorować proces zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Nabywać nowe technologie przede wszystkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obniżania stopnia ryzyka przy pracy.
 • Rozwijać otwartość wszystkich pracowników na ryzyka włącznie z odpowiedzialnością za własne bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo współpracowników.
 • Współpracować z organami związkowymi przy realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jednocześnie podejmować wspólne wysiłki o przestrzeganie obowiązków pracowniczych, wynikających z kodeksu pracy, układu zbiorowego pracy i przepisów bezpieczeństwa.
 • Na podstawie wyników realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy poszukiwać dalszych możliwych dróg poprawy.

 

W toku realizacji celów OKD w dziedzinie bezpieczeństwa pracy skupimy uwagę na następujących zadaniach:

 1. Modernizować urządzenia produkcyjne spółki. Podczas nabywania nowej techniki preferować dostawców, którzy spełniają najsurowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Zaangażować wszystkich pracowników w rozwiązywanie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik dba maksymalnie o własne bezpieczeństwo, o swoje zdrowie i zdrowie osób, których dotyczy jego zachowanie. Wszyscy pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie reguł bezpieczeństwa w swym miejscu pracy.
 3. Udzielać nieodpłatnie wszystkim pracownikom środki ochrony indywidualnej, zaakceptowane przez właściwą autoryzowaną stację prób.
 4. Podczas wyboru firm zewnętrznych stawiać jako jeden z zasadniczych warunków ich zdolność przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanych w OKD.
 5. Maszyny i urządzenia techniczne przekazywać do użytku tylko wtedy, jeśli spełniają właściwe przepisy i jednocześnie po wykonaniu przepisanych prób, kontroli i rewizji.
 6. Systematycznie kształcić wszystkich pracowników. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest częścią przesłanek kwalifikacyjnych każdego pracownika.
 7. Przyjmować organizacje związkowe jako równocennych partnerów w toku realizacji polityki bezpieczeństwa spółki.
 8. Poprawić profilaktyczną konserwację maszyn i urządzeń, konsekwentnie przeprowadzać kontrole realizacji przyjętych kroków w dziedzinie profilaktyki ryzyk.
 9. Przewidywać nowe i potencjalne ryzyka.
 10. We wszystkich czynnościach przestrzegać wszystkich właściwych ustaw, rozporządzeń i dyrektyw, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Atrakcje