Informacje prasowe

Program inwestycyjny OKD podniósł efektywność i bezpieczeństwo

Program inwestycyjny OKD podniósł efektywność i bezpieczeństwo

PRAGA (8 października 2012) – Północnomorawska spółka węglowa OKD zainwestowała w latach 2008 – 2012 w swój rozwój prawie 27 miliardów koron, o 156 procent więcej, niż w poprzednich pięciu latach. W okresie 2003 – 2007 przeznaczono na inwestycje tylko 10,5 miliarda koron. „Już w czasie mego pierwszego zjazdu na dół w 2007 roku było mi jasne, że firma jest historycznie niedoinwestowana. To udało nam się dzięki poparciu naszej spółki matki NWR w następnych latach zmienić, dziś pod względem techniki górniczej i bezpieczeństwa pracy możemy porównywać się z czołowymi światowymi firmami górniczymi“ – powiedział dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck u schyłku swej działalności w OKD. Na przełomie roku w obu funkcjach zmieni go jego obecny zastępca, Ján Fabián.

 

W 2011 roku spółka OKD sprzedała 11,196 miliona ton węgla, obrót osiągnął wartość 45 miliardów koron, a wskaźnik EBITDA wzrósł w porównaniu z minionym rokiem o 5 procent do 12,1 miliarda koron. Zysk netto wyniósł 6,1 miliarda koron. Wydatki inwestycyjne spółki osiągnęły w 2011 roku wartość 4,57 miliarda koron, z czego 2,758 miliarda przeznaczono na górnicze projekty rozwojowe i maszyny, a 1,046 miliarda zainwestowano w bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2011 roku firma zatrudniała ogółem17 803 osób, średnie miesięczne zarobki pracowników osiągnęły wartość 36 498 koron.

 

Spółka nabyła dla swych kopalń w szczególności nowe kombajny chodnikowe i systemy ścianowe, które odznaczają się m.in. wysokim stopniem automatyzacji i lepszą wydajnością. Wyższa podporność natomiast umożliwi prowadzenie eksploatacji na większych głębokościach. „Do dostaw tych maszyn nawiązuje obecnie zmiana systemu logistyki na powierzchni i na dole oraz modernizacja wszystkich procesów w firmie tak, żeby inwestycje stały się podstawą długofalowej perspektywy“ – powiedział Beck.

 

Górnicy w OKD pracują w bardzo trudnych warunkach, na głębokości do 1100 metrów pod ziemią. Zapewnienie ich bezpieczeństwa jest dla spółki sprawą absolutnie priorytetową. Główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa, LTIFR (częstość wypadków), spadł w minionym roku o 10 procent do 7,87 – w porównaniu z 8,53 w roku 2010. „Wdrożyliśmy całą masę nowych środków i systemów bezpieczeństwa, na przykład monitoring poruszania się górników pod ziemią czy też centralny system kontrolny i komunikacyjny. Do kolejnych przykładów działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa należą dostawy nowoczesnych hełmów, wysokiej klasy butów roboczych ze stalowymi czubami oraz lepszych ubrań roboczych wszystkich górników” – dodał Beck.

 

Wdrożenie programu ciągłej poprawy (Continuous Improvement), którego celem jest motywowanie pracowników do składania wniosków racjonalizatorskich, jest ważną częścią planów OKD, mających na celu wzrost produkcji i zarządzanie kosztami. Program jednocześnie umacnia więzi między firmą i jej pracownikami. W 2011 roku zgłosiło wnioski racjonalizatorskie prawie 1000 pracowników, ponad połowa wniosków została zaakceptowana. Spółce przyniosło to oszczędności około 300 milionów koron.

 

Nowoczesne technologie, instalowane w ostatnich latach przez OKD w kopalniach, wymagają dużej wiedzy i specjalnych umiejętności. Te muszą być dodatkowo regularnie aktualizowane. Wymagania te doprowadziły do całkowitej zmiany systemu edukacji w OKD, przez co roczny czas szkoleń wzrósł w czasie ostatnich czterech lat o 400 procent go 21,8 godziny w 2011 roku. Spółka jednocześnie potrzebuje nowych pracowników z wysokimi kwalifikacjami i specjalnymi umiejętnościami, w regionie brakuje jednak ludzi z wykształceniem technicznym. OKD dlatego wspiera edukację młodych ludzi w dziedzinie maszynoznawstwa i elektrotechniki. Po prawie dwudziestoletniej przerwie firma pomogła odnowić również system górniczego szkolnictwa zawodowego i w czerwcu 2011 roku przyjęła do pracy w swych kopalniach jego pierwszych absolwentów.

 

W marcu br. spółka węglowa OKD przesyłając do Ministerstwa Środowiska RC swój zamiar dalszego rozwoju oficjalnie zainaugurowała proces legislacyjny, którego celem jest poszerzenie pola górniczego Kopalni „Karwina” i przedłużenie jej żywotności na okres lat 2015-2035. Celem jest udostępnienie zasobów mniej więcej 30 milionów ton przede wszystkim węgla koksowego. W chwili obecnej firma opracowuje kompletną dokumentację EIA (raport środowiskowy) do oceny wpływów działalności górniczej na środowisko. Zgodnie z dawniejszymi doświadczeniami proces ten zajmie około 1,5 roku, wydobycie może więc ruszyć najwcześniej w 2016 roku. W bieżącym roku rozpoczęto negocjacje z właścicielami nieruchomości w Karwinie - Starym Mieście w sprawie ich roszczeń majątkowych. Szkody górnicze odczują także mieszkańcy Orłowej-Wygody i częściowo Dąbrowy i Dziećmorowic, negocjacje z nimi rozpoczną się w przyszłym roku.

 

Projekty rozwojowe OKD są nieodzowne z uwagi na jeden z największych problemów regionu – wysokie bezrobocie. Spółka OKD jest w województwie morawsko-śląskim największym pracodawcą, ponadto z  wydobyciem węgla są związane także kolejne dziesiątki tysięcy miejsc pracy w firmach zewnętrznych i kontrahenckich w okolicy. Bezpośredni udział OKD w stopie zatrudnienia w regionie przekracza cztery procenty, pośredni, to znaczy wliczając w to miejsca pracy dla ludzi wytwarzających produkty i świadczących usługi na rzecz OKD, wynosi 7,5 procenta. OKD wydaje corocznie prawie 5 miliardów koron na zakup materiałów i części zamiennych od swych dostawców, z których duża część ma siedzibę w regionie.

 

Nowa perspektywa OKD uruchomiła także kolejne procesy związane z eksploatacją. „Istotnych zmian doznały na przykład działania rekultywacyjne, które obecnie zmieniają krajobraz zdegradowany działalnością górniczą w miejsca nie tylko przyjazne naturze, ale także służące miejscowym ludziom“ – powiedział Ján Fabián. Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest również poparcie dla regionu i miejscowego społeczeństwa, zapoczątkowane w 2008 roku przez powołanie Fundacji OKD. Fundacja rozdzieliła od tego czasu na realizację mniej więcej 1400 projektów użyteczności publicznej ponad 240 milionów koron.

 

 

 

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Komórka:        725 595 417               E-mail: vladislav.sobol@okd.cz          

Atrakcje