Nowości

Pracujemy nad uzdrowieniem firmy

Pracujemy nad uzdrowieniem firmy

Chcę zacząć ten dosyć długi artykuł od wyjaśnienia, dlaczego OKD komunikuje w sposób niewystarczający w stosunku do toczących się negocjacji między inwestorami i rządem. OKD nie występuje w roli negocjatora. Wraz z naszą spółką matką NWR jesteśmy bardzo aktywni w kuluarach negocjacji, obydwom stronom dostarczamy niezbędnych informacji, ale nie negocjujemy. Jednocześnie staramy się stworzyć ekonomicznie realny model biznesowy, który mógłby uzyskać wsparcie ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Więc zaznajomienie opinii publicznej z całym przebiegającym procesem leży wyłącznie w gestii inwestorów lub rządu, a nie OKD.

 

Z pewnością nie liczymy się z bankructwem

Ponadto chciałbym skupić się na szeregu negatywnych doniesień prasowych, które sugerują "zbliżającą się" upadłość OKD. Nie dopuszczamy takiej myśli. Władze OKD oraz eksperci pracujący w naszych szeregach zdecydowanie nie pracują nad przygotowaniem bankructwa. Nadal skupiamy się na optymalizacji naszej firmy, znacząco obniżamy koszty, staramy się poprawić wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa. Wreszcie, pragniemy sprostać wymaganiom naszych klientów pod względem jakości i ilości dostarczanego węgla. Z całą uwagą skupiamy się na uzdrowieniu naszej firmy z celem stworzenia na przyszłość prosperującego przedsiębiorstwa.

 

Retrospektywa roku ubiegłego i perspektywy na rok 2016

Rok 2015 był dla nas wszystkich w OKD bardzo udanym rokiem. Dokładnie - poza generowaniem dochodów, gdyż ceny węgla koksowego od początku roku spadły o ponad 30%. W związku z tym każdy z was zasługuje na wdzięczność i uznanie za wypracowane wyniki. Osiągane przez OKD koszty, wydajność i plan produkcji w dziedzinie bezpieczeństwa w dalszym ciągu ulegały wyraźnej poprawie, jednak ceny spadały szybciej, niż nasze koszty. W skali roku odnotowaliśmy wyraźną poprawę i chcemy taki kierunek utrzymać również w 2016 roku. W ubiegłym roku OKD wydobyło ponad 8 mln ton węgla, co było bardzo zbliżone do założeń, jakie podaliśmy do wiadomości rynków finansowych. W ciągu zaledwie dwóch lat udało nam się tak znacząco obniżyć koszty operacyjne, że z pierwszej trzeciej firm o najwyższych kosztach produkcyjnych przenieśliśmy się do jednej trzeciej firm wykazujących najniższe koszty. Dużym wyzwaniem dla nas nadal pozostaje niesprzyjające środowisko cenowe. Ceny na rynkach międzynarodowych i regionalnych są nadal niskie. Sytuacja w regionie jest jeszcze trudniejsza z powodu agresywnej polityki cenowej niektórych regionalnych konkurentów. Przetrwanie spółki OKD nie zależy już tylko od redukcji kosztów. W ciągu najbliższych dwóch lat będziemy musieli przeprowadzić zakrojoną na dużą skalę restrukturyzację całej naszej działalności.

 

Zmiany personalne w OKD

Zdecydowaliśmy się zastosować do zaleceń naszych udziałowców, by podejmowanie decyzji przenieść na poziom OKD. W związku z tym ogłosiliśmy w tym tygodniu, że Antonín Klimša przejmie stanowisko dyrektora wykonawczego i stanie się nowym członkiem zarządu OKD. To był strategiczny i bardzo ważny krok, który przeniesie proces decyzyjny na szczebel lokalny oraz poszerzy możliwość podejmowania decyzji przez OKD. Nowy dyrektor wykonawczy, do którego mam pełne zaufanie, a jednocześnie jest bardzo zdolnym, innowacyjnym i ekonomicznie myślącym menedżerem, wraz z najwyższą kadrą kierowniczą OKD będą skupiali swoją uwagę na tak zwanym "Węgle dnia dzisiejszego" – zapewnieniu przyszłości firmy. Pod tym tytułem roboczym faktycznie ukrywają się działania zmierzające do osiągnięcia efektywności operacyjnej zgodnie z naszym planem biznesowym i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Moją rolą, ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego, będzie nadal nadzorowanie całej firmy i wdrażanie programu pod roboczym tytułem "Węgiel jutra" - zabezpieczenie przyszłości firmy. Ma on na celu restrukturyzację spółki z jej obecnej formy do szczuplejszego, bardziej wydajnego i bardziej ekonomicznego rozwiązania w przyszłości. Ponadto będę w bezpośrednim kontakcie z naszymi zagranicznymi właścicielami. Antonín Klimša będzie również zaangażowany w te rozmowy. Mamy wsparcie naszych inwestorów i musimy przynosić rezultaty.

 

Zamknięcie przynoszących straty zakładów OKD

O zamykaniu różnych części składowych OKD napisano wiele artykułów i trwa dyskusja na ten temat wśród ludzi. Tak, w trwających od dłuższego czasu okresach niskich cenach będzie to niezbędny i ważny element transformacji OKD w spółkę konkurencyjną. Już nie możemy wykorzystywać gotówki na dotowanie działań przynoszących straty. Ostateczna struktura OKD nie została jeszcze osiągnięta. Jednak jest już jasne, że niektóre ruchy górnicze zostaną w najbliższych latach zamknięte, ponieważ zabraknie nam rezerw gotówkowych, albo dlatego, że koszty wydobycia są lub będą zbyt wysokie i zagrażałyby istnieniu całej firmy. OKD stanie się mniejszą i konkurencyjną firmą. W odniesieniu do cen węgla i innych surowców nie mamy innej alternatywy. Leży w interesie nas wszystkich, aby nadal pracowała, wspierała samorządy lokalne i dostawców, wypłacała pensje i także niemałe składki i podatki dla rzecz państwa.

Aby być konkretnym, ponownie oceniamy nasze możliwości w Zakładzie Górniczym Nr 3 (Pasków) oraz Zakładzie Górniczym Nr 1 (Łazy i Darków), następnie zamknięcie odcinków, które zostały lub wkrótce zostaną wydobyte, jak na przykład północna część pól górniczych w Zakładzie Górniczym Nr 2 (kopalnia ČSM). Konkretny harmonogram czasowy zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach wraz z korektą planu biznesowego.

Chcielibyśmy stworzyć bardziej efektywną i szczuplejszą organizację, która przetrwa w środowisku długotrwale niskich cen węgla. Naszym celem jest, aby transformacja OKD została zakończona do roku 2018. Długoterminowa perspektywa techniczna sugeruje, że OKD w przyszłości będzie prawdopodobnie składać się z ZG1 (ruch górniczy ČSA – dawna kopalnia Karwina) i ZG2 (kopalnia ČSM). Niedawno otrzymaliśmy również pozytywną opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko EIA. Dla naszej przyszłości będzie mieć kluczowe znaczenie uzyskanie zezwolenia na poszerzenie działalności wydobywczej w rejonie Karwińskiego. W odniesieniu do powyższych możliwości wydobywczych, i biorąc pod uwagę przyszłe rozmiary OKD, jako zrównoważona ekonomicznie wydaje się utrzymanie liczby pracowników w granicach od 5 do 6 tysięcy.

 

Poprzednie inwestycje do maszyn górniczych

Pojawiły się pewne skargi dotyczące dużych inwestycji do sprzętu wydobywczego, które zostały zrealizowane kilka lat temu. Odnotowałem również poglądy, że to główny powód obecnych problemów OKD. Nie mogę wypowiedzieć się w temacie decyzji wyboru i zakupu maszyn górniczych, podjętych w przeszłości przez byłych menedżerów, z którego to sprzętu obecnie korzystamy. Pomimo tego myślę, że bez tych inwestycji realizowanych w przeszłości dziś prawdopodobnie nawet nie mówilibyśmy o OKD. Nowy sprzęt znacznie poprawił naszą produkcyjność i bezpieczeństwo. Na przykład ostatnio odnotowaliśmy w ramach ZG2 zjawisko geotechniczne, które mogło być przyczyną wielu poważnych obrażeń i zgonów. Dzięki parametrom zastosowanych nowoczesnych urządzeń i stałych obudów, które zostały wykorzystane w miejscu powstania zjawiska i które zostały zakupione w ramach inwestycji POP2010, nikt nie został ranny, natomiast urządzenie wydobywcze zostało uchronione przed zniszczeniem. W związku z tym jestem wdzięczny, że poprzedni zarząd przewidział podobną sytuację i zakupił wysokiej jakości sprzęt górniczy. Czy ta inwestycja spowodowała sytuację, w jakiej się znajdujemy? Nie, głównym powodem są nasze stosunkowo wysokie koszty, ale również niska cena sprzedaży węgla, na którą nie mamy wpływu. Ale na co możemy mieć wpływ, to nasze koszty. Musimy nadal oszczędzać gotówkę tam, gdzie jest to możliwe.

Jednak z pewnością nie będziemy ograniczać inwestycji do zapewnienia bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, naszym głównym celem jest ciągłe doskonalenie tak, aby wszyscy pracownicy firmy codziennie wracali do domu zdrowi. Bezpieczeństwo nigdy nie powinno być traktowane jako obszar do redukcji kosztów.

 

Negocjacje między rządem a inwestorami

Otrzymuję całą serię pytań dotyczących przyszłych negocjacji między rządem a inwestorami. W szczególności oczekuje się, że w najbliższych tygodniach zostaną omówione różne opcje. Utworzonej grupie roboczej są do dyspozycji z ramienia OKD Antonín Klimša i dyrektor finansowy Pavel Jílek. Szczerze mówiąc, niepowodzenie nie jest możliwe. Mogę wszystkich zapewnić, a opieram swe przekonanie o swe globalne doświadczenie, że najwyższe kierownictwo i górnicy OKD są jednymi z najlepszych na świecie. Mam do was zaufanie i jestem przekonany, że uda nam się, że odniesiemy sukces i że jest on bezwzględnie w zasięgu ręki. Będzie to wymagało pełnego wsparcia wszystkich zainteresowanych stron, w tym całego zespołu OKD. Ten zespół w ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie pokazał, co potrafi. Więc przejdźmy od razu do rzeczy, potrafimy to zrobić! Choć na pewno nie będzie to łatwe.

 

Prośba na koniec

Proszę, skupmy swoją uwagę nie tylko na  realizacji obecnych wyzwań i finansowych aspektach  wydobycia, ale również na bezpieczeństwie. Nie tylko własnym, ale także wszystkich współpracowników,

 

Szczęść Boże

 

Dale Ekmark

Atrakcje