Profil spółki

Kodeks etyczny

Preambuła

• Spółka OKD, a.s. (dalej tylko spółka) przyjmuje ten kodeks etyczny jako zbiór podstawowych wartości i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, którymi kieruje się przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

• Do swoich najważniejszych zadań spółka zalicza dbanie o dobre imię firmy i zaufanie wszystkich zainteresowanych stron.
• Kodeks etyczny nie jest ogólnie wiążącym przepisem prawnym ani wewnętrzną zasadą spółki.
• Jego przestrzeganie ze strony firmy jest jej moralnym obowiązkiem regulującym zachowanie i postępowanie wszystkich pracowników w stosunku do spółki, współpracowników, odbiorców, pozostałych partnerów handlowych oraz instytucji państwowych i publicznych.

A. Stosunki z odbiorcami

• Honor i równość w stosunku do odbiorców spółka przyjmuje jako podstawę trwałych i korzystnych stosunków handlowych.
• Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej wyroby były zgodne z deklarowanymi parametrami jakości i wymaganiami stanowionymi przez narodowe i międzynarodowe normy.
• Spółka jest świadoma ważności terminowości wszelkich dostaw.
• Podczas realizacji procesu sprzedaży spółka nie będzie używała żadnych innych środków poza prawnie uznanymi metodami handlowymi. Praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju spółka uważa za niedopuszczalne.
• Informacje uzyskane od odbiorców spółka uważa za poufne.

B. Stosunki z dostawcami

• Wybór dostawców przebiega zgodnie z zasadami przetargowymi pozostającymi w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa o zamówieniach publicznych w pełnym brzmieniu) i wewnętrzną procedurą postępowania w takich przypadkach.
• Przy zakupie produktów, służb itp. spółka nie będzie używała żadnych innych środków poza prawnie uznanymi metodami handlowymi i nigdy nie będzie wykorzystywała swojej pozycji na rynku. Praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju spółka uważa za niedopuszczalne.
• Spółka uznaje wszelkie zawarte umowy i zasady związane z płatnościami.
• Wszystkie informacje o relacjach z dostawcami spółka uważa za poufne.
C. Stosunki z akcjonariuszami i pozostałymi inwestorami.
• Spółka dba o interesy swoich akcjonariuszy i inwestorów i nie wyróżnia żadnej z grup inwestorów.
• Roczne sprawozdania spółki są zgodne z prawdą, dokładne i przedłożone na czas.
• Spółka dba o to, aby zapewniać inwestorom długookresowe, atrakcyjne zyski.
• Spółka regularnie informuje inwestorów o swojej polityce handlowej, osiągniętych wynikach i perspektywach.

D. Stosunki z pracownikami.

• Stosunki z pracownikami spółka opiera na szacunku do godności każdego człowieka.
• Spółka zatrudnia i awansuje pracowników w oparciu o posiadane przez nich kwalifikacje do wykonywania danej pracy, bez udziału jakiejkolwiek politycznej, rasowej, religijnej czy narodowościowej dyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, stan cywilny czy ograniczenia nie dotyczące wykonywanej pracy.1
• W oparciu o najlepsze tradycje w danej dziedzinie spółka stara się stworzyć higieniczne, bezpieczne środowisko pracy, przyjazną atmosferę i korzystne warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
• Spółka gwarantuje regularne nagradzania swoich pracowników za wykonana pracę, włącznie z prawidłową wypłatą wynagrodzeń w umówionych terminach.
• Spółka nie toleruje seksualnej, fizycznej czy psychicznej przemocy w stosunku do pracowników.
• Spółka uznaje prawo do tworzenia związków zawodowych pracowników i wypełnia obowiązki wypływające z aktualnie obowiązującej Umowy zbiorowej.
• Spółka wymaga, aby pracownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa pracy oraz ustanowionych zasad wykorzystania funduszu godzin pracy.
• Spółka wymaga, aby pracownicy nie działali na szkodę majątku spółki i właściwie zarządzali powierzonymi im materiałami, mając na uwadze ochronę dóbr pracowawcy.
• Informacje o spółce uzyskane przez pracowników w trakcie wykonywania swych obowiązków, nie mogą być przez nich użyte dla osiągnięcia korzyści własnych, ani w żadnym innym celu nie związanym z ich pierwotnym przeznaczeniem.
• Jakakolwiek korzyść pracownika lub członka jego rodziny wynikająca z działania spółki musi być przyznana zgodnie z obowiązującym prawem.a
• Spory wynikłe miedzy spółką a pracownikami rozwiązywane są w pierwszej kolejności z pomocą procedur negocjacyjnych.

E. Stosunki z instytucjami państwowymi, samorządami i regionem.

• Przy swej działalności gospodarczej spółka bierze pod uwagę interesy szerszego otoczenia społecznego, włącznie z interesami narodowymi i regionalnymi.
• W komunikacji z organami instytucji państwowych spółka posługuje się informacjami zgodnymi z prawdą.
• Spółka dba o właściwe prowadzenie księgowości i terminowe regulowanie swych zobowiązań finansowych w stosunku do instytucji państwowych i samorządu.
• Spółka stale podnosi poziom opieki zdrowotnej, z której korzystają nie tylko jej pracownicy, ale także pozostali obywatele – pacjenci z regionu .
• Spółka wspiera finansowo rozwój sportu i kultury
• Spółka prowadzi aktywną działalność charytatywną.

F. Środowisko naturalne

• Spółka nieustannie dba o poprawę stanu środowiska naturalnego.
• Spółka bierze aktywny udział w usuwaniu skutków swojej działalności gospodarczej i poprzez usprawnianie procesów technologicznych stara się minimalizować wpływ swej działalności na środowisko naturalne.
• Spółka informuje swe otoczenie o swych programach ochrony środowiska.
• Prowadząc swoją działalność gospodarczą spółka stosuje się do ustalonych norm w dziedzinie odpadów, emisji itp.

G. Stosunki z konkurencją.

• Spółka postępuje zdecydowanie, ale honorowo w walce z konkurencją.
• Spółka dba, aby pracownicy kontaktując się z konkurencją zachowywali poufny charakter informacji handlowych lub danych innego rodzaju.
• Spółka nie będzie się starała pozyskiwać w sposób niehonorowy informacji o działaniu konkurencji.
• Spółka nie stosuje restrykcyjnych praktyk handlowych, ani nie wykorzystuje w żaden sposób swojej dominującej pozycji na rynku.

H. Przestrzeganie norm i ich kontrolowanie.

• Spółka stworzyła system, w ramach którego pracownicy mogą wypowiedzieć się w kwestii postępowania pracodawcy, innych pracowników lub rozporządzeń, które uważają za nieetyczne.
• Zarząd spółki jest zainteresowany wszelkimi impulsami i informacjami związanymi z naruszaniem zasad niniejszego kodeksu etycznego, a w przypadku konieczności gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków.

Atrakcje