Profil spółki

Przedmiot działalności gospodarczej

Głównymi obszarami działalności OKD jest poszukiwanie, wydobycie, obróbka, uszlachetnianie i sprzedaż węgla kamiennego z niską zawartością siarki oraz produktów bezpośrednio połączonych z wydobyciem węgla.

 

Przedmiot działalności gospodarczej na podstawie statutu

Działalność górnicza w myśl post. § 2 punkty a), b), c), d), e), f), g), h), i) Kodeks ČNR nr. 61/1988 regulujący działalność górniczą, użycie materiałów wybuchowych oraz państwową górniczą administrację, w brzmieniu późniejszych przepisów:

a) poszukiwanie i badanie złóż zastrzeżonych minerałów (dalej jako " zastrzeżone złoża "),
b) otwieranie, przygotowywanie i wydobywanie zastrzeżonych złóż,
c) organizowanie, zabezpieczanie i likwidacja wyrobisk górniczych i kamieniołomów,
d) obróbka i uszlachetnianie minerałów związane z ich wydobyciem,
e) organizowanie i zarządzanie odwałami, wysypiskami i zbiornikami odmulającymi w ramach działalności opisywanej w punktach od a) do d),
f) szczególna ingerencja w skorupę ziemską,
g) zabezpieczanie i likwidacja starych prac kopalnianych,
h) górnicza służba bezpieczeństwa,
i) kopalniane czynności geodezyjne.

Działalność prowadzona w sposób górniczy w myśl ust. § 3 punkty a), c), e), h), i) i ust. § 5 Kodeks. ČNR č. 61/1988 Sb., regulujący działalność górniczą, użycie materiałów wybuchowych oraz państwową górniczą administrację, w brzmieniu późniejszych przepisów:

a) wydobycie złóż niezastrzeżonych minerałów, włącznie z obróbką i uszlachetnianiem minerałów związanych z ich wydobyciem oraz wyszukiwanie i badanie złóż niezastrzeżonych minerałów prowadzone w tym celu,

c) prace mające na celu zapewnienie stabilności powierzchni podziemnych (podziemne prace zabezpieczające),

e) prace naziemne prowadzone z użyciem maszyn i materiałów wybuchowych, jeśli na danym terenie przemieszczanych jest ponad 100 000 m sześciennych skał, z wyjątkiem zakładania budów,

h) prace nad udostępnieniem starych prac kopalnianych lub trwale opuszczonych kopalni oraz czynności związane z zapewnieniem im odpowiedniego bezpieczeństwa,

i) prace podziemne polegające na pogłębianiu kopalnianych jam i studni, przebijanie sztolni i tunelów oraz wytwarzanie podziemnych powierzchni większych niż 300 m sześciennych.

Pozostała działalność

 • Projektowanie i proponowanie obiektów i urządzeń będących częścią działalności górniczej lub działalności prowadzonej w sposób górniczy
 • Produkcja, montaż, naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych
 • Działalność restauracyjna
 • Montaż, naprawy, kontrole i badania urządzeń elektrycznych
 • Montaż, naprawy, kontrole i badania urządzeń ciśnieniowych i pojemników do gazów
 • Obróbka materiałów
 • Ślusarstwo, wyrób narzędzi
 • Montaż, naprawy, kontrole i badania sprzętu dźwigowego
 • Produkcja niebezpiecznych substancji chemicznych i niebezpiecznych produktów chemicznych oraz sprzedaż chemikaliów i preparatów chemicznych sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne
 • Produkcja i obróbka paliw i smarów
 • Prowadzenie czynności geodezyjnych
 • Doradztwo księgowe, prowadzenie rachunkowości, prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Kupowanie i sprzedaż środków wybuchowych
 • Transport drogowy – towarowy krajowy pojazdami o maksymalnej masie dopuszczalnej 3,5 tony, transport drogowy – towarowy krajowy pojazdami o maksymalnej masie dopuszczalnej ponad 3,5 tony, krajowe okazjonalne przewozy osób
 • Zarządzanie rejestrem
 • Produkcja, handel i usługi wymienione w załącznikach 1 do 3 ustawy o działalności gospodarczej:

12. Produkcja drewna i wyrobów z drewna, korka, wikliny oraz słomy
14. Działalność wydawnicza, produkcja poligraficzna, usługi introligatorskie i kopiowanie

16. Produkcja koksu, surowej smoły i innych paliw stałych

25. Produkcja konstrukcji metalowych oraz wyrobów gotowych z metali
27. Obróbka powierzchniowa i spawanie metali i innych materiałów
28. Produkcja urządzeń pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych, optycznych oraz sprzętu fotograficznego

43. Obsługa wodociągów i kanalizacji, uzdatnianie i dostawy wody

44. Zarzadzanie odpadami (z wyjątkiem niebezpiecznych)

47. Pośrednictwo w handlu i usługach
48. Handel hurtowy i detaliczny

52. Magazynowanie, pakowanie, towarów, manipulacja ładunkami oraz usługi techniczne świadczone dla branży transportu
53. Usługi dystrybucji przesyłek oraz pośredniczenie w sprawach celnych
55. Usługi zakwaterowania
56. Dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, usługi hostingu i pokrewne, portale internetowe
57. działalność biur informacyjnych i sprawozdawczych

58. Biura nieruchomości, zarządzanie i utrzymanie budynków

59. wynajem i wypożyczanie majątku ruchomego

60. Doradztwo i czynność konsultantów, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznych

65. testowanie, wykonywanie pomiarów, analizowanie i kontrola

66. Działalność reklamowa, marketingowa, przedstawicielstwo medialne
70. Usługi w zakresie administracyjnym i organizacyjnie - ekonomicznym
71. Działalność biur podróży, organizatorów wycieczek i przewodników turystycznych
72. Edukacja i wychowanie pozaszkolne, organizacja kursów, szkoleń, wraz z działalnością lektorów
73. Prowadzenie działalności obiektów szerzenia kultury, edukacji kulturalnej i rozrywki, organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, wystaw, targów, pokazów, imprez handlowych i pokrewnych
74. Prowadzenie działalności obiektów sportowych i organizacja imprez sportowych
76. Świadczenie usług technicznych
77. Naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego, przedmiotów o charakterze dóbr kultury, produktów mechaniki precyzyjnej, przyrządów optycznych i urządzeń pomiarowych
80. Produkcja, handel i usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Obsługiwanie niepublicznych placówek zdrowotnych, opieka medyczna w dziedzinie rehabilitacji i medycyny fizykalnej
 • Doradztwo podatkowe
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą nr. 127/2005 Kodeks regulujący zasady komunikacji elektronicznej i zmian niektórych zasad dotyczących ustawy (Ustawa o komunikacji elektronicznej)
Atrakcje