Wyniki finansowe

Wyniki 2005 roku

Spółka OKD, a.s., zgodnie z Międzynarodowymi standardami księgowości, osiągnęła w roku 2005 skonsolidowany zysk w wysokości 7 681 milionów Kč przed opodatkowaniem i 5 332 milionów Kč po opodatkowaniu. Wzrost w porównaniu z rokiem 2004 spowodowany był wzrostem utargu i oszczędnościami kosztów.

 

Całkowicie sprzedano 12 743 milionów ton węgla i 1 147 milionów ton koksu.

 

Skonsolidowany utarg w segmencie " Działalność wydobywcza i czynności z nią związane " wyniosły w roku 2005 42 281 milionów Kč i były aż o 1 636 milionów Kč wyższe niż w roku 2004. Regionalne wydobycie na zbyt w roku 2005 wyniosło 12 753 milionów ton. Zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 o 120 000 ton. W roku 2005 skonsolidowane inwestycje na prowadzenie działalności wyniosły całkowicie 2,921 mld. Kč i w znacznej części dotyczyły maszyn i urządzeń kopalnianych.

 

W ciągu roku 2005 w grupie OKD podjęte zostały działania restrukturyzacyjne, których celem było zmiana struktury grupy na bardziej przejrzystą, uproszczenie dotychczasowych relacji własnościowych oraz wprowadzenie standardowego porządku organizacyjnego, typowego dla holdingów przemysłowych tego typu na świecie. Realizacja tego projektu podziału została zakończona 1 czerwca 2006, kiedy to weszła w życie nowa struktura spółki OKD.

 

Główna działalność wydobywcza została przeniesiona na nowo powstałą spółkę OKD, a.s. Pozostała, nie związana z nią bezpośrednio działalność, została rozdzielona pomiędzy samodzielne spółki. Chodzi przede wszystkim o działalność handlową, transportową i energetyczną. Nadzorem nad prawami własności i ich zarządzaniem zajmują się teraz trzy samodzielne podmioty: mieszkaniami zajmuje się spółka RPG Byty s.r.o., nieruchomościami komercyjnymi RPG RE Commercial, s.r.o. a gruntami RPG RE Land, s.r.o. Nowo powstałe spółki przejęły majątek firm włącznie z prawami i zobowiązaniami wynikającymi z umów wzajemnych.

Atrakcje