Wyniki finansowe

Wyniki 2008 roku

W 2008 roku spółka OKD, S.A. (dalej tylko OKD lub Spółka) osiągnęła zysk wartości 11,98 miliarda koron brutto i 9,302 miliarda koran netto (wszystkie dane finansowe podano zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej – IFRS/IAS).

 

EBITDA za 2008 rok wynosi 16,4 miliarda Kcz.

 

Łączne przychody Spółki osiągnęły w 2008 roku wartość 53,8 miliarda koron. Na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i produktów wpłynęły przede wszystkim pozytywny trend cen rynkowych węgla i koksu w 2008 roku.


Produkcja węgla na sprzedaż (ROTP) przekroczyła w 2008 roku 12,2 miliona ton i łącznie sprzedano 12,5 miliona ton węgla kamiennego. Ilość sprzedanego koksu osiągnęła 1,1 miliona ton.


Inwestycje Spółki w 2008 roku przekroczyły wartość 6 miliardów koron. W dużej części dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń górniczych oraz ich modernizacji. Spółka dużo inwestowała w roboty kapitalne związane z udostępnieniem zasobów węgla w kopalniach „Darków”, „Karwina”, „ČSM” i „Pasków”. Spółka dalej kontynuowała inwestycje w urządzenia chłodzące, które pomogły poprawić warunki mikroklimatyczne na podziemnych stanowiskach pracy. Z łącznej wartości inwestycji, tj. 6 miliardów koron, część inwestycji wartości 3,7 miliarda koron sfinansowano formą wkładu niefinansowego jedynego udziałowcy New World Resources N.V. we własny kapitał Spółki w ramach projektu inwestycyjnego POP 2010, skierowanego na modernizację górniczych technologii ścianowych i chodnikowych.


Średnia liczba własnych pracowników  w OKD wynosiła w 2008 roku 15 090 osób. Średni miesięczny zarobek osiągnął w 2008 roku wartość 34 499 Kcz, co było o 18,4 % więcej niż w 2007 roku.

 

Wydajność pracy z ROTP na jednego pracownika wzrosła w 2008 roku o 1,9 %.

Atrakcje