Wyniki finansowe

Wyniki 2009 roku

W 2009 roku spółka OKD, S.A. (dalej tylko OKD lub Spółka) osiągnęła zysk wartości 1,3 miliarda koran brutto i 938 milionów koron netto (wszystkie dane podano zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - IFRS).

 

EBITDA za 2009 r. wynosi 5,96 miliarda Kcz.

 

Łączne przychody Spółki osiągnęły w 2009 r. wartość 32,3 miliarda koron. Na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i produktów wpłynęły przede wszystkim negatywny trend cen rynkowych węgla i koksu w 2009 r. oraz mniejsze ilości sprzedanego węgla i koksu.


Produkcja węgla na sprzedaż (ROTP) przekroczyła w 2009 r. 10,6 miliona ton i łącznie sprzedano 10,9 miliona ton węgla kamiennego. Ilość sprzedanego koksu osiągnęła 0,7 miliona ton.


Inwestycje Spółki w 2009 r. osiągnęły wartość 5,9 miliarda koron. W dużej mierze dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń górniczych oraz ich modernizacji. Spółka dużo inwestowała w roboty kapitalne związane z udostępnieniem zasobów węgla w kopalniach „Karwina”, „Darków”, „ČSM“ i „Pasków”. Spółka dalej kontynuowała inwestycje w urządzenia chłodzące, które pomogły poprawić warunki mikroklimatyczne na podziemnych stanowiskach pracy. Z łącznej wartości inwestycji, tj. 5,9 miliarda koron, część inwestycji wartości 3,8 miliarda koron sfinansowano formą wkładu niefinansowego jedynego udziałowcy New World Resources N.V. we własny kapitał spółki w ramach projektu inwestycyjnego POP 2010, skierowanego na modernizację górniczych technologii ścianowych i chodnikowych.


Średnia liczba własnych pracowników w OKD wynosiła w 2009 r. 14 331 osób. Średni miesięczny zarobek osiągnął w 2009 r. wartość 29 936 Kcz.

 

Wydajność pracy z ROTP na jednego pracownika zmniejszyła się w 2009 roku o 6,9 %.

Atrakcje