Wyniki finansowe

Wyniki 2010 roku

W 2010 roku spółka OKD, S.A. (dalej tylko OKD lub Spółka) osiągnęła zysk wartości 7,104 miliarda koran brutto i 6,323 miliarda koron netto (wszystkie dane podano zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - IFRS).

 

EBITDA za 2010 r. wynosi 11,5 miliarda Kcz.

 

Łączne przychody Spółki osiągnęły w 2010 r. wartość 44 miliarda koron. Na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i produktów wpłynęły przede wszystkim pozytywny trend cen rynkowych węgla i koksu w 2010 r. orazwiększilości sprzedanego węgla i koksu.

Sprzedanej ogółem 11,515 milionów ton węgla kamiennego, co w porównaniu do wzrostu o około 5%. Ilość sprzedanego koksu osiągnęła 1,1 miliona ton.

 

Łączna wartość aktywów Spółki wyniosła na koniec 2010 roku 47 266,4 milionów.


Inwestycje Spółki w 2009 r. osiągnęły wartość 4,5 miliarda koron. W dużej mierze dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń górniczych oraz ich modernizacji. Spółka dużo inwestowała w roboty kapitalne związane z udostępnieniem zasobów węgla i w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Z łącznej wartości inwestycji, tj. 4,5 miliarda koron, część inwestycji wartości 2,4 miliarda koron w ramach projektu inwestycyjnego POP 2010, skierowanego na modernizację górniczych technologii ścianowych i chodnikowych. W latach 2008-2010 była modernizacja technologii wydobycia zainwestowały prawie 10 mld koron.

 

Średnia liczba własnych pracowników w OKD wynosiła w 2010 r. 13 693 osób. Średni miesięczny zarobek osiągnął w 2010 r. wartość 32 878 Kcz.

 

 

Atrakcje