Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

priroda.jpgWydobycie węgla i związane z nim zmiany w środowisku są zjawiskiem, z którym należy się liczyć na każdym obszarze górniczym. Już od XVIII wieku górnictwo zmienia w istotny sposób krajobraz, demografię, warunki socjalne i walory środowiska. Szacunki zakresu tych zmian są tylko przybliżone, pomimo to dobrze ilustrują, o jak dramatyczne ingerencje chodziło.

 

Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego wieku zakłady górnicze wpływami swej działalności na ostrawską przyrodę nie interesowały się wcale, bądź tylko minimalnie. Spółka OKD, ktróra jako nowoczesne przedsiębiorstwo jest świadoma swej odpowiedzialności za stan środowiska i komfort życia mieszkańców regionu, poświęca tym sprawom należną uwagę i stara się wpływy swej działalności na środowisko minimalizować.

Dawno już nie jest prawdą, że krajobraz w okolicy kopalni jest czarny, zapylony i poniszczony. Okolice złóż węgla w rejonie ostrawskim i karwińskim noszą tylko nieznacznie oznaki działalności górniczej. Kto widział te tereny przed kilkoma laty, dziś by ich już nie poznał. Spółka OKD przeznacza corocznie niemałe środki finansowe na rekultywację terenów historycznie zdegradowanych działalnością górniczą.

 

W czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (region karwiński i frydecko-mistecki) wydobycie węgla prowadzone jest wyłącznie sposobem głębinowym.

 

Wydobycie węgla degraduje krajobraz i środowisko na kilka sposobów:

  • Odkształcenia powierzchni (niecki obniżeniowe)
  • Zwałowiska skały płonnej (hałdy)
  • Zbiorniki osadowe
  • Zrzuty wód dołowych do cieków wodnych
  • Emisja zanieczyszczeń pyłowych

 

Drażliwym z punktu widzenia ekologii pytaniem pozostaje istnienie bogatych zasobów węgla kamiennego i metanu na obszarze Beskidów.

Atrakcje