Środowisko naturalne

Rekultywacja

Spółka OKD jest w pełni świadoma tego, że działalność górnicza degraduje krajobraz. Dlatego jednym z jej długofalowych celów jest łagodzenie skutków działalności górniczej  i kształtowanie zdegradowanych terenów tak, żeby mogły one służyć do innych celów, niż tylko przemysłowych. Dzięki pracom rekultywacyjnym i rewitalizacyjnym firma przywraca tereny pogórnicze naturze i ludziom.

 

Historyczny krajobraz pogórniczy kształtują przede wszystkim obniżenia terenu, hałdy i zbiorniki osadowe. Niekiedy obszary regenerują się samowolnie, tworząc obszar cenny biologicznie. Duży zakres wydobycia w regionie karwińskim czy ostrawskim, gdzie eksploatację już zakończono, nie może się jednak obejść bez racjonalnej i systematycznej odnowy terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

 

Prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne oznaczają zakrojone na szeroką skalę, czasochłonne i kosztowne ingerencje w krajobraz i środowisko. Rozwiązują problem niecek obniżeniowych, likwidacji osadników mułowych i niwelacji zwałowisk skały płonnej. Zakres celów rekultywacji jest bardzo różnorodny. Podzielić go można do dwu nawiązujących do siebie etapów:

 

  • rekultywacja techniczna – kształtowanie krajobrazu, rewitalizacja cieków wodnych, przemieszczanie sieci inżynieryjnych itp.
  • rekultywacja biologiczna – zazielenienie krajobrazu (wysadzanie drzew, zieleńców), stwarzanie odpowiednich warunków dla różnych gatunków roślin i zwierząt

 

Tereny pogórnicze mogą być rekultywowane na wiele sposobów, w zależności od wymagań organów administracyjnych i uzgodnień z poszczególnymi gminami. Prace rekultywacyjne są realizowane w oparciu o ważne plany zagospodarowania przestrzennego oraz w zależności od zarządzeń organów władz administracyjnych.

 

Rekultywacja techniczna obejmuje kształtowanie powierzchni terenu, odnawianie cieków wodnych i przemieszczanie sieci inżynieryjnych Po niej następuje rekultywacja biologiczna, czyli tzw. zazielenienie krajobrazu. W okresie lat 1991 – 2013 koszty rekultywacji wyniosły 3,217 miliarda koron, tj, około 30 procent łącznych kosztów łagodzenia skutków działalności górniczej w tym okresie, które osiągnęły wartość 10,534 miliarda koron.

 

 

Atrakcje