Rekultywacja

Kto płaci za rekultywację?

Firmy górnicze mają zgodnie z ustawą górniczą obowiązek tworzenia rezerw finansowych na prace rekultywacyjne i łagodzenie szkód górniczych, i to od 1992 roku. Tworzenie i czerpanie środków finansowych w poszczególnych latach podlega akceptacji Obwodowego Urzędu Górniczego na podstawie uprzedniej kontroli i wydania stanowiska Ministerstwa Środowiska RC w sprawie planu rekultywacji oraz stanowisk zainteresowanych miast i gmin. Koszty łagodzenia następstw działalności górniczej są także częścią planów górniczo-technicznych.

 

Firma górnicza odprowadza zgodnie z § 23a ust. 2 ustawy nr 44/1988 Dz.U. (ustawa górnicza) na rachunek właściwego urzędu górniczego środki na wpłatę składek z wyeksploatowanych kopalin. Z tych wpływów potem urząd górniczy przeleje na rachunek miast i gmin, których obszar znajduje się w polu górniczym, odpowiednią część środków (pierwotnie 50 %, obecnie 75 %) oraz do budżetu państwa odpowiednią kwotę (pierwotnie 50 %, teraz 25 %). Środki finansowe z budżetu państwowego są później uwalniane w nawiązaniu do właściwych uchwał Rządu RC na podstawie wniosków firmy górniczej na wytypowane akcje rekultywacyjne – dotacja ekologiczna. Chodzi zatem również o środki finansowe firm górniczych, które są redystrybuowane przez państwo.

 

W okresie lat 1995 – 2001 została ze strony OKD zastosowana wobec Ministerstwa Środowiska RC tzw. dotacja ekologiczna na realizację przedsięwzięć rekultywacyjnych.

 

W 2003 roku i następnie w roku 2004 rozpoczęto w ramach programu „Rewitalizacja województwa morawsko-śląskiego” nawiązującego do projektu nr 44 - „Złagodzenie starych szkód górniczych w OKD” realizację pięciu wytypowanych projektów rekultywacyjnych.

 

Wobec faktu, że rekultywowane tereny zostały zdegradowane przed rokiem 1992, są koszty związane z realizacją projektów pokrywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów RC z przychodów z prywatyzacji. Wybór wykonawcy robót odbywa się formą przetargu publicznego. Na okres lat 2006 i następnych OKD ma przygotowane kolejne projekty rekultywacyjne w ramach programu „Rewitalizacja województwa morawsko-śląskiego”, których koszty powinny być w całości lub w części pokrywane z dochodów z prywatyzacji.

 

Atrakcje