Jak się wydobywa w OKD

Charakterystyka paliw

W czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (ponad 75% znajduje się na terenie Polski) znajdują się zasoby węgla bardzo dobrej jakości, zarówno z punktu widzenia własności koksowniczych, jak i zawartości siarki. Zastosowanie wydobywanego surowca zależy od jego własności, na ich podstawie jest potem używany jako węgiel koksowy lub energetyczny.


Koksowalność to zdolność węgla do przejścia w odpowiednich warunkach cieplnych w stan plastyczny. W tym czasie (w trakcie jednoczesnego uwolnienia części substancji węglowej) zmienia się jego struktura i skład chemiczny. Efektem końcowym tych zmian jest powstanie nowego rodzaju paliwa – koksu. Koksowalność zależy od stopnia uwęglenia i petrograficznego składu węgla.


Stopień uwęglenia – wyraża się najczęściej zawartością ulatniającej się substancji łatwo palnej lub uwolnienia witrynitu. Im większa zawartość substancji łatwopalnej, tym węgiel jest mniej uwęglony. W przypadku świetlnego uwolnienia witrynitu sytuacja jest odwrotna, im niższe uwolnienie, tym niższy stopień uwęglenia masy węglowej.


Skład petrograficzny – zależy od składu i właściwości pierwotnego materiału roślinnego oraz warunków, które miały wpływ na tworzenie się pokładów węgla i jego uwęglenia.


Te właściwości decydują o tym, czy węgiel jest odpowiedni do użycia w koksownictwie czy energetyce.

Atrakcje