TĚŽÍME UHLÍ

Těžební firma OKD, a.s., je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.

V současnosti jediný činný důl OKD, Důl ČSM s lokalitami Sever a Jih, je hlubinný. Uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a moderních technologií. Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek mnoha set metrů. 

Nejhlubší je vtažná jáma ČSM-Jih s hloubkou 1103 metrů, která při nadmořské výšce ústí 277 metrů dosahuje 826 metrů pod úroveň mořské hladiny. 

Uhlí je prvohorního (karbonského) stáří a dobývá se z ostravského a karvinského uhlonosné souvrství. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od 1 do 6,5 metru.

Vytěžené uhlí se upravuje v úpravně a podle kvalitativních parametrů se dělí na uhlí vhodné pro koksování a energetické uhlí.

Vedlejším produktem těžby v podmínkách ostravskokarvinského revíru je také metan. Plyn, který odedávna představoval úhlavního nepřítele horníků, má stále větší význam jako čisté a vysoce výhřevné palivo. Bez zajímavosti není ani to, že důlní vody jsou základem lázeňství na Ostravsku (Lázně Klimkovice, Lázně Darkov).

 

Technologie dobývání a ražení

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používanou dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a posuvné mechanizované výztuže. Přípravné chodby jsou raženy převážně razicími kombajny, v menší míře jsou využívány trhací práce a škrabákové nakladače, případně razicí komplexy.