Odpovědná firma

Corporate Governance

dsc_4929karvinalazy.jpgV oblasti řízení se firma drží zásad Corporate Governance, které odpovídají mezinárodním normám a doporučením, ať už se jedná o vztahy k akcionářům, obchodním partnerům a zákazníkům nebo o interní procesy ve firmě. Hlavními motivy, jimiž se společnost OKD řídí, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita.

 

Důkazem toho, že to v této oblasti firma myslí vážně, je Etický kodex OKD, který je souborem základních hodnot a přístupů k podnikání, jímž se řídí všichni zaměstnanci. Dodržování etického kodexu společnost považuje za morální závazek upravující chování a jednání zaměstnanců vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, odběratelům a dalším obchodním partnerům, orgánům státní správy a samosprávy a veřejnosti jako celku.

 

V důsledku vstupu mateřské společnosti New World Resources na burzy v Praze, Londýně a Varšavě byly přijaty standardy vyplývající z nejlepší právní praxe veřejně obchodovatelných společností zemí, kde je skupina kotovaná.

Mezi tyto standardy patří:

 

 • Programová prohlášení pro divize byla přijatá představenstvem OKD v březnu 2008. Mají zajistit, aby výkon správy divizí a nemovitého majetku byl v souladu se zájmy mateřské společnosti, akcionářů a zainteresovaných subjektů.

 

 • Etický kodex OKD, a.s., byl schválen představenstvem OKD v aktualizovaném znění v srpnu 2008. Jeho pravidla vycházejí z dokumentu „Code of Ethics and Business Conduct“ společnosti New World Resources přijatého v říjnu 2007.

 

 • Pravidla obchodování s akciemi NWR přijalo představenstvo OKD v květnu 2008. Stanovují zásady obchodování a uzavírání obchodů s cennými papíry pro výkonné i nevýkonné ředitele a další zaměstnance dceřiných společností NWR, kteří mají přístup k informacím o rozvoji a podnikání společnosti.

 

 • Zásady finanční politiky jsou souborem pravidel řešících veškeré finanční úkony prováděné v rámci společnosti OKD. Tyto zásady byly aktualizovány a rozšířeny v souvislosti s dokumentem NWR Group Treasury Policy schváleném představenstvem NWR v lednu 2009. Veškeré činnosti související s finančním řízením jsou koordinovány ve spolupráci s NWR Treasury.

 

 • Řízení rizik - OKD identifikuje a zpracovává možná praktická rizika pro své podnikání v bezpečnostní, provozní, finanční, personální, právní a obchodní oblasti. Nastavuje a zavádí procesy pro jejich snižování.

 

 • Pravidla poctivého podnikání - Úplatky, korupce a podvody představují vážné problémy současného obchodu. Podkopávají správné řízení a transparentnost. Proto jsme se zavázali k nulové toleranci vůči úplatkům, korupci a podvodům ve všech jejich formách a budeme jim aktivně předcházet a bránit. Naše pravidla poctivého podnikání jsou základem tohoto závazku a stanoví naše standardy, povinnosti a očekávání vůči zaměstnancům i obchodním partnerům OKD. Naším cílem je jednat v souladu s nejlepší mezinárodní praxí a příslušnými předpisy.

 

 • Spokojený zákazník - náš cíl

  Uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a uživatelů našich produktů v požadované kvalitě a termínech považujeme za základní a hlavní předpoklad existence a růstu naší společnosti. Naším prvořadým cílem je spokojený zákazník.

  Děláme vše proto, aby se značka OKD, a.s., stala synonymem spolehlivosti, kvality a komplexnosti prováděných služeb a solidnosti v jednání.

  Plného uspokojování oprávněných zájmů našich zákazníků chceme dosáhnout pouze kvalitou všech našich procesů. Naplňování jakosti je proto úkolem všech našich zaměstnanců bez ohledu na jejich funkci a postavení.