Odpovědná firma

Corporate Governance

dsc_4929karvinalazy.jpgFirma se ve své podnikatelské činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie a zásadami Corporate Governance, které odpovídají mezinárodním normám a doporučením, ať už se jedná o vztahy k akcionářům, obchodním partnerům a zákazníkům, zaměstnancům či státním a regionálním orgánům. Nejdůležitějšími hodnotami, které OKD, a.s., sleduje při svém podnikání, odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita.

 

Základním dokumentem společnosti jsou stanovy. Na právní předpisy a stanovy pak navazují směrnice představenstva. Povinnost jednat v souladu se základními hodnotami společnosti je zhmotněna ve směrnici „Etický kodex OKD, a.s.“ Tato směrnice upravuje řadu oblastí. Vztahy se zákazníky zakládá na zásadách čestnosti, rovného zacházení a důvěrnosti a na kvalitu a plnění termínů dodávek zákazníkům. Vztahy s dodavateli se řídí pravidly obchodní soutěže, přičemž firma velmi dbá dodržování dobré platební morálky. Vztahy k akcionářům na pravidelné komunikaci pravdivých, přesných a včasných informacích o své obchodní politice, dosažených výsledcích a vyhlídkách. Vztahy k zaměstnancům jsou založeny na úctě k důstojnosti každého člověka, rovnému zacházení, bezpečné práci v hygienicky nezávadném, bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí, spravedlivém odměňování a vzdělávání. Dále jsou zde zakotveny etické principy jednání s veřejností a přístupu k životnímu prostředí, zásady nulové tolerance společnosti vůči trestné činnosti a zásady ochrany proti korupčnímu jednání. Společnost zřídila pro své zaměstnance důvěrnou linku, na kterou se mohou obracet se svými podněty, stížnostmi či zjištěními porušování etického kodexu.