ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zásady bezpečnosti v OKD, a.s.

 • Dodržovat všechny zákony, vyhlášky, nařízení a další ustanovení, jež souvisejí s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci.
 • Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potenciální nebezpečí s ohledem na rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců.
 • Systematicky monitorovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Pořizovat nové technologie především s ohledem na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a snižování míry rizika při práci.
 • Zvyšovat vnímavost všech zaměstnanců na rizika včetně odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků.
 • Spolupracovat s odborovými orgány při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zároveň společně usilovat o dodržování povinností zaměstnanců vyplývajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpečnostních předpisů.
 • Na základě výsledků plnění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hledat další možná zlepšení.

Pro naplnění cílů OKD v oblasti bezpečnosti práce se zaměřujeme na tyto úkoly:

 • Modernizovat výrobní zařízení společnosti. Při nákupu nových technologií upřednostňovat dodavatele, kteří splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost.
 • Zapojit všechny zaměstnance do řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník maximálně dbá o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání. Všichni zaměstnanci osobně odpovídají za dodržování bezpečnostních pravidel na svém pracovišti.
 • Poskytovat bezplatně všem zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou.
 • Při výběru dodavatelských organizací klást jako jednu ze zásadních podmínek jejich schopnost dodržovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví uplatňované v OKD.
 • Stroje a technická zařízení uvádět do provozu jen tehdy, když splňují příslušné předpisy a zároveň po provedení předepsaných zkoušek, kontrol a revizí.
 • Systematicky vzdělávat všechny zaměstnance. Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance.
 • Vnímat odborové organizace jako rovnocenné partnery při realizaci bezpečnostní politiky společnosti.
 • Zkvalitnit preventivní údržbu strojů a zařízení, důsledně provádět kontroly plnění stanovených opatření v oblasti prevence rizik.
 • Předvídat nová a potenciální rizika.
 • Ve všech svých činnostech dodržovat všechny příslušné zákony, vyhlášky a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.