ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Těžba uhlí a s ní spojené změny v okolním prostředí jsou jevem, se kterým se musí počítat v každé těžební oblasti. Už od 18. století měnilo hornictví tvář krajiny, demografii, sociální podmínky i kvalitu prostředí zdejšího regionu zcela zásadním způsobem. Odhady míry dopadu těchto změn jsou sice jen přibližné, přesto dobře ilustrují, o jak dramatický zásah šlo.
Ještě do druhé poloviny minulého století se těžební podniky dopady svých aktivit na přírodu Ostravska a Karvinska nezabývaly vůbec, nebo jen v minimální míře. Společnost OKD jako moderní podnik si však svou odpovědnost za kvalitu života v regionu a okolní prostředí uvědomuje, věnuje jim odpovídající pozornost a snaží se dopady své činnosti na životní prostředí minimalizovat.
Již dávno není pravda, že krajina v okolí dolů je černá, zaprášená a zničená. Společnost OKD věnuje každoročně nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny historicky ovlivněné těžbou.

V české části Hornoslezské černouhelné pánve (oblast Karvinska) se těží kvalitní černé uhlí výhradně hlubinným způsobem. Těžba uhlí ovlivňuje zdejší krajinu a životní prostředí několika způsoby:

  • vlivy poddolování na povrch
  • těleso odvalu (haldy)
  • usazovací nádrže 
  • vypouštění důlní vody vodotečí
  • produkce emisí TZL (tuhé znečišťující látky)