BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Bezpečnost na prvním místě!

Politika OKD v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Tuny vydobytého uhlí ani hospodářské výsledky se nedají srovnávat s hodnotou zdraví a lidského života. Jsme si vědomi všech rizik vyplývajících z náročné práce pod zemí, kde je důležitá každá maličkost a zdánlivě nepodstatný detail. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro společnost OKD na prvním místě.

Vývoj sledovaných klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti v OKD (včetně zaměstnanců dodavatelských organizací) je pravidelně sledován a vyhodnocován.

U příčin pracovních úrazů převažuje špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, porušování pracovní kázně postiženým, nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele.

Součástí vyhodnocení jsou mimo jiné pravidelné měsíční porady připravované ve spolupráci s odborovými orgány, kterých se zúčastňují také členové vrcholového vedení společnosti.

Pracovní podmínky se výrazně zlepšují, a to zejména postupným nasazováním nových technologií světových parametrů do podzemí a také zaváděním nových a moderních osobních ochranných pracovních prostředků, měřicí a indikační techniky a zavedením centrální klimatizace.

Od roku 2008 probíhá takzvaná vitaminizace u vybraných důlních profesí. Výsledkem bylo snížení absence z důvodu nemoci. Na Dole ČSM byla v roce 2009 realizována výstavba povrchové centrální klimatizace pro zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích.

Důl ČSM si v oblasti bezpečnosti práce a provozu stanovil konkrétní cíle pro snížení úrazovosti i mimořádných událostí. Byla zavedena například pravidelná denní desetiminutová školení zaměstnanců na začátku směny, jsou vyhlašována bezpečnostní hesla měsíce, pořádány soutěže o bezpečné pracoviště a další aktivity k vyšší zainteresovanosti všech zaměstnanců na plnění stanovených cílů. Myslíme si, že jakákoliv aktivita v oblasti bezpečnosti práce je přínosem pro naši společnost.

Důležitá je informovanost a prevence

Ještě důsledněji se proto musíme zaměřit na informovanost našich zaměstnanců na všech pracovištích OKD o vývoji a zásadách bezpečnosti práce. 

Důležitá je otevřená komunikace, založená na ověřeném podávání potřebných informací, které se problematiky bezpečnosti a hygieny práce týkají, stejně jako informovanost o příčinách vzniku závažných událostí. Musíme společně zajistit vyšší úroveň povědomí o principech ochrany zdraví a také o bezpečnostní a protihavarijní prevenci u každého jednotlivce. To znamená, že každý na svém pracovišti musí pracovat bezpečně.

Věříme, že se díky tomu sníží počet absenčních i neabsenčních pracovních úrazů, mimořádných událostí a zlepší se mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích.