Životní prostředí

Životní prostředí

Okolí těžební oblastiTěžba uhlí a s ní spojené změny v okolním prostředí jsou jevem, se kterým se musí počítat v každé těžební oblasti. Už od 18. století měnilo hornictví tvář krajiny, demografii, sociální podmínky i kvalitu prostředí zdejšího regionu zcela zásadním způsobem. Odhady míry dopadu těchto změn jsou sice jen přibližné, přesto dobře ilustrují, o jak dramatický zásah šlo.

Ještě do druhé poloviny minulého století se těžební podniky dopady svých aktivit na přírodu Ostravska a Karvinska nezabývaly vůbec, nebo jen v minimální míře. Společnost OKD jako moderní podnik si však svou odpovědnost za kvalitu života v regionu a okolní prostředí uvědomuje, věnuje jim odpovídající pozornost a snaží se dopady své činnosti na životní prostředí minimalizovat.

Již dávno není pravda, že krajina v okolí dolů je černá, zaprášená a zničená. Okolí uhelných ložisek na Ostravsku a Karvinsku vykazuje známky vlivů důlní činnosti, kdo však viděl tuto krajinu naposledy před několika lety, by ji nyní nepoznal. Společnost OKD věnuje každoročně nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny historicky ovlivněné těžbou.

 

V české části Hornoslezské černouhelné pánve (oblast Karvinska a Frýdecko-Místecka) se těží kvalitní černé uhlí výhradně hlubinným způsobem. Těžba uhlí zatěžuje zdejší krajinu a životní prostředí několika způsoby:

  • Vlivy poddolování na povrch
  • Tělesa odvalu (haldy)
  • Usazovací nádrže na flotační hlušiny
  • Vypouštění důlní vody vodotečí
  • Produkce emise TZL (tuhé znečišťující látky)


Citlivou ekologickou otázkou je i nadále existence bohatých zásob černého uhlí a metanu v oblasti Beskyd.