Životní prostředí

Povrchové jevy při těžbě

Povrchové škody způsobené poklesy mají mnoho podob
  • poškození staveb
  • škody na dopravních a inženýrských sítích
  • ovlivnění vodních toků a rybníků
  • úbytek a ztráta vody ze studní

Typickým projevem hlubinného dobývání uhelných ložisek jsou deformace zemského povrchu nad vytěženými plochami. V krajním případě může docházet k destrukci staveb. Velikost a rozsah povrchových změn je přímo úměrná mocnosti slojí, odrubané ploše a intenzitě dobývacích prací. Závisí také na horninovém složení a dalších okolnostech.

Například na Ostravsku byly zaznamenány poklesy až o 20 metrů. Například Slezskoostravský hrad poklesl od zahájení těžby do současnosti o 14 metrů.

V karvinské oblasti, kde jsou dobývány mohutné sloje, jde o ještě výraznější poklesy, místně až o více než 40 metrů. Celkový pokles kostela sv. Petra z Alkantary poblíž bývalého Dolu Gabriela činí 33 metrů.

Změny na povrchu nekončí s ukončením dobývacích prací, ale po určitou dobu doznívají. Změny vyvolané těžbou, včetně jejich doznívání, je do značné míry možno předvídat na základě výpočtů vycházejících z metody Budryk-Knothe.