Životní prostředí

Rekultivace

Společnost OKD si plně uvědomuje, že důlní činnost poškozuje okolní krajinu, a proto je jedním z jejích dlouhodobých cílů úprava krajiny poškozené těžbou tak, aby byly zahlazeny následky hornické činnosti a krajina mohla opět sloužit k jiným než těžebním účelům. Firma prostřednictvím sanačně-rekultivačních akcí vrací krajinu zpět přírodě a lidem.
 
Hornickou krajinu modelují především poklesy, případně odvaly (haldy) a usazovací nádrže. Někdy se tyto oblasti navracejí přírodě samovolně a vytvářejí přitom biologicky cennou krajinu. Velký rozsah těžby na Karvinsku, těžba na Ostravsku, která byla ukončena, se však neobejde bez racionálního a systematického přístupu k obnově oblasti zasažené hornickou činností.

Asanačně-rekultivační práce představují výrazné a časově i finančně náročné zásahy do krajiny. Řeší poklesové kotliny, likvidují staré kalové nádrže nebo upravují odvaly hlušiny. Rozsah rekultivačních cílů je velmi rozmanitý a dá se shrnout do dvou navazujících etap:

 

  • technickou rekultivaci - tvarování území, obnovu vodotečí, přeložky inženýrských sítí atd.
  • biologickou rekultivaci - ozelenění krajiny (výsadba stromů, zatravnění...), vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy


Území může být rekultivováno na množství kultur, dle požadavků orgánů státní správy a dohod s jednotlivými obcemi. Sanační a rekultivační práce se provádějí dle platných územních plánů a v závislosti na požadavcích správních orgánů.

 

Technické rekultivace zahrnují tvarování území, obnovu vodoteče a přeložky inženýrských sítí. Po nich nastupují biologické rekultivace, tzn. ozelenění území. V období let 1991 - 2013 dosáhly náklady na rekultivační práce 3,217 miliardy korun, což je zhruba 30 % z celkových nákladů na zahlazení následků hornické činnosti za toto období, které dosáhly 10,534 miliardy korun.

 

 

Rekultivační brožura

Rekultivační brožura [PDF]

Factsheet rekultivace

Factsheet rekultivace [PDF]

Zajímavosti